SUDAS SKARBA LYITUWOS SIOŁAYKA

Storastwa Pałungos, kuri pyrmiaus priguleja Wiskupuw Wyłniaus Kunyguw Massalskiuy, dabar jaw ysz wales Rodos arba Wiresnibes Warszuwas, taypogi yr ysz walœs Rodos siolayka Wylniaus, ir atimta yr apwersta unt Śkarba Reciospospolytas. Sudas Skarba Lyituwos siołayka apiemys ciełay wysus Walścius, Majętnastis, Bagotistes, yr turtus buwusius Wiskupa Wylniaus, priżad sawa apieka wysokims Zmonyms, kurie Storastwoy Pałungos giwen: Diełtogi apznaymyi; jog jaw po apiemyma Maiętnastiu unt Skarba, Walscius Pałungos pawinas parstoty prowotyia yr pamesty wysas preciwnastys, kuries turieja su Kunygu Massalskiu Wiskupu Wylniaus, idant tyi giwentoja sawa reykałusy niekut neyiszkotu apiekas; ale idant ateytu i Suda Skarbawa, tay yr pas wiresnibe Skarba; kuryms Sudas priżad ścira yr tykra apieka yr sprawiedliwasty. Yr kaypo dabarciuw prisaka, idant butu pasłuszny prisakimams Dwara, yr kap priżad ratawoty wysumet anus pacius yr anu giwenyma; tayp ligiey, je Walścionys prisz Prowa beżinios Wiresniuju, yiszkos swetymos pamacys, yr Dwaruw nenories buty pasłuszny, Sudas arba Wiresnibe tokius Walścionys yr Pamacnikus kap kriwditojus Skarba Publiczna, gawdis yiszkodamy sprawiedliwastys, yr kurius ras kałtus par macy Prowas karos. Ape tą raszta idant wysy giwentoja żynotu, Kunyga Plebona ysz Ambonu, o Magistrota Miestusy apsakity ira pawiny. Jszduwta Wylniuy unt Suserynkima Sudzin Skarba Lyituwos siołayka. Metusy 1794 Karwela Mienesie, Dyino 23.

 

Kunygs Dawids Pilchawskis Sufra-
gons, Nominots, Prał: Wyln. Dop:
Prozyd:
Untonas ważynskis Padkam: Aszm:
Dep:
Mateuszas Nelubowicia Deput:
Florionas Doliwa Syrutis Sudz:
Ziam: Kaw:
Petras Billings Deput.
Ignotas Dąbrauskis Sudz: Grad:
Wyłkm: Dep.
Xawieras Giedroytis Juraho Pyszor:
Ziam: Wiln: Dep:
Placydas Traszkowskis Czesniks Bries:
Deput:

 

 

 

L.S.

 

 

 

Wałuntis Presmyckis Sada Skarba
Lyitt: Siociesa Sekretorius.

Zynia diel Zmoniu Storastwas Pałungos.

 


Tado Kosciuškos sukilimo (1794) lietuviškieji raštai / paruošė Juozas Tumelis. Vilnius: Žara, 1997, p. 11. – (Historiae Lituaniae fontes minores; 1).