Martynas Mažvydas (apie 1510–1563)

KATE-
CHISMUSA PRA-
sty žadei, makslas skai-
tima rašta yr giesmes
del krikščianistes bei del
berneliu iaunu nauiey
sugulditas

KARALIAUČUI 8.
dena meneses sausia,
metu užgimima dieva
1547.
Vienam dievui garbė.

DIDŽIAJAI
LIETUVOS KUNIGAIKŠTYSTEI
Laimingoji tėvyne didžių valdovų, garsinga
Lietuva, dievo žodžius gryna priimki širdim,
Kad, kai duosi teisme aukštajam apyskaitą savo,
Neprispaustų tavęs pyktis teisėjo baisaus.
 

LIETUVOS BAŽNYČIŲ
GANYTOJAMS


IR TARNAMS MALONĖ
IR RAMYBĖ

     Kai kurie perdaug griežtai apriboja švento rašto turėjimą, jį skirdami tik kunigų šeimai, o neskirdami liaudžiai. Jie šūkauja apie šventenybių sutepimą, paslapčių išniekinimą ir kad, esą, plačiai atsivertų durys viešiesiems ir namų nesutarimams, jeigu prie jo prileistum prastuomenę. Todėl jie budriai saugo, kad nė vienas žmogus, kalbąs gimtąja kalba, neįeitų į šią apaštalų ir pranašų šventovę. Tačiau ši neteisybė yra nepakenčiama. Sakykite, ar begali būti kas neteisingiau, kaip atstumti liaudį nuo visiems priklausomų šventenybių, nuo kurių negali būti atstumtas nė vienas žmogus, nepatirdamas nuostolio savo sielai ir amžinajam gyvenimui. Kurios gi šventenybės yra bendresnės, kurios reikalingesnės žmonėms už dangiškąjį mokslą? Juk jis tik vienas, tarytum koks vieškelis, visiems lygiai ir nustato, ir parodo tikrą amžinojo išganymo kelią. Iš tikrųjų tiek liaudžiai, tiek ir kilmingiesiems yra reikalingas toks dangiškasis mokslas, kuris pamokytų, ko reikalauja dievas iš mūsų, ką mes galime tesėti, ir atskleistų priežastis, kodėl mums reikia siekti amžinojo išganymo ir t. t. Ka-
                                        A2

89

dangi tas mokslas nė vieno žmogaus neišskiria, visai neteisinga, kad jis padaromas atskirų asmenų nuosavybe. Amžinasis išganymas yra bendra ir visiems priklausoma gėrybė. Kas galės tai paneigti: dievas juk nori, kad visi būtų išganyti. Kodėl tad šventasis raštas, kuris, kaip minėjau, yra ypatinga priemonė, lyg sutarties raštas, išganymui laimėti, neturėtų būti laikomas bendra visiems priklausoma gėrybe? Todėl, kilmingieji, prileiskite liaudį ir prie tų šventenybių, kurios jai priklauso arba kurios neabejotinai ir jums, ir jiems yra bendros. Nekalbu čia apie slaptingesnius religijų ginčijamus klausimus, apie kuriuos prasta minia nieko negali spręsti, tačiau katekizmą išmokti ir turi, ir gali. Juk kiekvienam būtina, kad savo, savo sąžinės labui galėtų išpažinti tikėjimą, kad pavojuose, nusiminimo valandoje, mirties agonijoje kaip pridera iš tikrųjų nusiramintų ir sustiprintų savo jėgas, pasitikėdamas išganytoju Kristumi. Todėl pirmojoje bažnyčioje nė vienas nebūdavo prileidžiamas prie viešpaties stalo komunijos, nė vienas negalėdavo priimti kūdikio iš krikštyklos, nė vienas nebūdavo moterystės ryšiu sujungiamas, kuris nebūtų galėjęs tinkamai atlikti tikėjimo išpažinimo pagal katekizmą. Taigi jūsų, ganytojai, buvo pareiga šį kūdikėlių mokslą (taip senieji krikščionys pavadino katekizmą) duoti tamsiems žmonėms, jį nuolat kartoti ir iš lengvo įdėti į galvas, kad bent tų krikščionių religijos daigų prisipildytų neprityrusiųjų širdys.

91

Juk jums paties vyriausiojo ganytojo Kristaus buvo pavesta šią kaimenę ganyti, saugoti ir rūpintis ja. Jūs jam duosite pajamų ir išlaidų, savo tikėjimo ir uolumo apyskaitą, dar ir jų sielų jis pareikalaus iš jūsų rankų. Tad prašau jus – pagalvokite, koks baisus dalykas yra dievo nepažinimas, koks biaurus sielų maras stabmeldystė, kaip siautėja, slankiodamas ir naują stabmeldystę ir klaidingą tikėjimą sėdamas, velnias. Toliau – ne be didelio skausmo tatai miniu – kokia nekultūringa ir tamsi, nepažįstanti jokio pamaldumo ir krikščionių religijos yra mūsų tauta, palyginti su kitomis tautomis, kaip maža rasi liaudyje tokių, kurie, jau nesakysiu, kad teisingai mokėtų visą katekizmo mokslą, bet kad įstengtų ištarti bent pirmąjį viešpaties maldos žodį. Maža to, – ir tatai dar baisiau girdėti, – daugelis dar ir dabar visų akivaizdoje atlieka stabmeldiškas apeigas ir viešai išpažįsta stabmeldystę: vieni medžius, upes, kiti žalčius, kiti dar ką kita garbina, šlovindami kaip dievus. Yra tokių, kurie Perkūnui daro įžadus; kai kurie dėl pasėlių garbina Laukosargą, dėl gyvulių – Žemėpatį. Tie, kurie linkę į piktus darbus, savo dievais išpažįsta aitvarus ir kaukus. Bet nedaugelis tepagalvoja, kokią dievo rūstybę užsitraukia dėl tokių piktadarybių, nes dieviškasis Paulius skelbia lygiai kaltus tiek tuos, kurie nesipriešindami palaiko jas, tiek tuos, kurių kaltumą parodo aiškūs nusižengimai.
                                        A3

93

     Todėl visų pirma jus, ganytojai, įspėdamas raginu, kad pagaliau atsimintumėte savo pareigą atlikti ir kad pagalvotumėte apie tai, jog jūs apsiėmėte rūpintis tokios daugybės sielų reikalais: jums teks paskutiniame teisme visų žmonių akivaizdoje byloti už kiekvieną atskirai; ten nebus įmanoma paneigti kaltės, prisidengti nežinojimu. Jums žmonės davė laisvo laiko, kad rūpintumėtės bažnyčios reikalais. Todėl jums reikės kalbėti dangiškajame senate, su kokiu ištikimumu ir su kokiu uolumu juos tvarkėte. Tačiau kad visa tai galėtumėte padaryti ramia sąžine ir be baimės, į tai savo dėmesį kreipkite, ir čia visas jūsų rūpestis tebūna, kad žmonės gerai pažintų katekizmo mokslą. Pirmiausia žmonės teišmoksta iš dešimt dievo įsakymų, ko dievas reikalauja iš mūsų ir, antra vertus, kokios yra mūsų jėgos; tai yra mokykimės nedėti vilčių į savo jėgas ir atminkime, kad nėra nė vieno mirtingojo, kuris galėtų parodyti tokį klusnumą, kokio reikalauja įstatymas. Todėl sakoma psalmėje: „Neišteisinamas tavo akivaizdoje nė vienas gyvis.“ Taip pat sakoma: „Prakeiktas tas, kuris neišsilaikys visuose dalykuose, kurie surašyti įstatyme tam, kad jis juos vykdytų.“ Kadangi iš čia yra aišku, jog nevykdą dievo įstatymo yra pasmerkiami, būtina padaryti išvadą, kad arba visi bus pasmerkti amžinajai mirčiai, arba jiems reikia ieškoti tos pagalbos, kurią žada evangelijos mokslas, būtent – reikia kreiptis į amžinojo

95

tėvo gailestingumą, tvirtai pasitikint vieninteliu mūsų išganytoju Kristumi. Juk jis visus, kurie juo pasitiki, išperka nuo įstatymo prakeikimo, nuo dievo pykčio, nuo pasmerkimo amžinąja mirtimi ir visa tai – veltui, nekeldamas jokių sąlygų ir nematuodamas, kokio vertingumo buvo ankstesnieji ar vėlesnieji darbai. Pagaliau reikia mokyti ir to, kad dievas iš tų, kurie tiki, jog jie yra atpirkti tik Kristaus geradaryste, reikalauja tikėjimo ir atgailos vaisiaus. Tačiau jis to reikalauja ne dėl to, kad darbai bent kiek prisidėtų prie mūsų išteisinimo, bet dėl to, kad jie eucharistiniai: ne tokie, kurie laimi išganymą amžinajame gyvenime (tatai vien nuo Kristaus nuopelnų veltui priklauso), bet tokie, kurie sušvelnina laikinąsias bausmes ir tampa verti kiek kitokio atpildo tiek čia žemėje, tiek būsimajame gyvenime. Tai tokie yra pagrindiniai dalykai, kurių moko katekizmas. Jums, gerbiamieji ganytojai ir mokytojai, pateikiame tokį katekizmą, neišdailintą ir trumpą, – ir dar mūsų lietuvių kalba, – būdami pasiryžę, dievo padedami, netrukus duoti kokį nors didesnį ir geresnį darbą, jei tiktai dėl šios menkos knygelės pamatysiu jūsų malonų man palankumą.
                                      Būkite sveiki.
                                        A4

97

KNIGIELES
Pačias byla Letuvinikump ir
Žemaičiump.

     BRalei, seseris, imkiet mani ir skaitikiet
5         Jr tatai skaitidami permanikiet.
     Maksla šito tevai iusu trakždava tureti,
          Ale to negaleia ne venu budu gauti.
     Regiety to nareia sava akimis,
          Taip yr išgirsti sava ausimis.
10  Jau nu, ka tevai nakada neregieia,
          Nu šitai viss iusump ateia.
     Veizdekiet ir dabakietese, žmanes vysas,
          Šitai eit iusump žadis dągaus karalistas.
     Malanei ir su džiauksmu tą žadi prijimkiet,
15       A iusu ūkiusu šeimina makikiet.
     Sunus, dukteris iusu tur tatai makiety,
          Visa šyrdy tur tą deva žady milety.
     Jei, bralei, seseris, tus žadžius nepapeiksit,
          Deva teva ir sunu sau milu padarisit.
20  Jr pašlavinti pa akimis deva busit.
          Visosu daiktosu palaimi turesit.
     Šitu makslu deva tikrai pažysyt
          Jr dągaus karalistasp prisiartysyt.
                                                               Neužtr-

99

     Neužtrukiet, bralei, seseris, manes skaitity,
          Jei pagal vales deva narit giventy.
     Jei kas šventa giesme nar giedaty,
          Mane po akimis sava tur turety.
5   Diena ir nakti preg savęs mani laikikiet
          Jr nekada manes nog iusu neatmęskiet.
     Jei kursai mane nog savęs atmes,
          Tasai ne vena pažitka manip negaus.
     Aš sakau, iog taksai visada tur kleidety
10       Jr ape sveikata sava netur neka žinaty.
     Kursai nenaretu to maksla žinaty ir makiety,
          Tasai amžinasu tamsibesu tur buti.
     Tadrin ius, žmaness, manesp prisiartynkiet
          Jr pagal to šventa maksla givenkiet.
15  Tamsibes senases nog iusu šalin atvarisit,
          Sunus, dukteris nog iu išgielbesit,
     Jei tą maža krikščianiu maksla makiesit
          Jr pagal io ius patis save redisit.
     Kaukus, žemepatis ir laukasargus pameskiet,
20       Visas velnuvas, deives apleiskiet.
     Tos deives negal iums neka giera doty,
          Bet tur vysus amžinai prapuldinty.
     Sveikata, visus daiktus nog to deva turit,
          Kurio prisakimus čia manip regit.
25  Tasai devas dągu, žeme žadžiu venu sutvere,
          Šytu budu žmanes ir visus daiktus padare.
                                       A5

101

     Tassai kažnam žmagui venas gal padety,
          Sveikata ir palaimi tassai gal pridoty.
     Tassai dievs vysas žmanes nar didei mileti,
          Dągaus karaliste davanai nar davanati.
5   Aitvars ir deives to negal padariti,
     Bet ing peklas ugni veikiaus gal istumti.
     Pameskiet tas deives, devap didžiap pristakiet,
          Šitą maksla visy liksmai preimkiet.
     Tassai makslas tur teisei ius išmakity,
10  Kaip deva turit pažinti, pregtam ir garbinti.
     Tassai makslas roda tikra kiely deva sunausp,
     Musu išganitaiap Jesausp Christausp.
     Šitą sunu ir teva tikrai pažisit,
     Jei tą maksla gierai makiesit ir permanisit.
15  Be šito maksla žmanes regit kleidenčias
     Jr deiviu šimta (iei tatai nemaž) turinčias.
          Aš žinau ir tatai dręsu čia sakiti,
     Jag šimty žmaniu vena negalečia atrasti,
     Kursai vena žadi deva prisakima makietu
20  Jr pateriaus ben du žadžiu atmintu.
     Jei klausy žmagu, biau maki pateri bilaty,
     Prisakimus dieva biau galetu atminti,
     Veras krikščianiu straipsčius ar gali skaitity,
     Ape dušas išganima biau gali ką žinaty,
25  Zatagamis tau žmagus tur atsakiti,
     Jag gieresnei atmen arty, nent pateri bilati.
                                                                  Deva

103

      „Deva prisakimu, bila, aš nekada negirdeiau
     Nei straipsčiu veras krikščianiu skaičiau,
     Bažničia nog dešimtes metu nebuvau,
     Tektai su burtinikie ant burtas veizdedavau.
5   Begieresny su šventa burtinikie gaidi valgiti,
     Neig bažničio šaukima žeku klausiti.“
     Ach panai, klausikiet ir permanikiet,
     Balsus tus iusu žmaniu išgirskiet.
     Tu dušas devs nog iusu nares tureti,
10  Kurias iums ig rąkas deve rediti.
     Hei vešpatis visaky, ant žmaniu susimilkiet,
     Kunigump, žekump žmanes tremkiet.
     Kiek nedelias bažničian vaikščiati prisakikiet,
     Kunigus, idant makitu žmanes, ragynkiet,
15  Plebanus, kunigus venu balsu prašiikiet,
     Jdant ta maksla nesleptu, didei melskiet.
     Jei kunigai tygietu tą maksla patis sakiti,
     Jus galesit ūkiusu žmanes makinti.
     Bet kunigu ira uredas žmanes makiti,
20  Bo ant to visy ira apskyrty.
     O ius, kunigai, pagal iusu sena ureda
     Makikiet žmanes, tatai visas paklida.
     Šitai turit trumpa maksla krikščianistes
     Pagal buda senases bažničias.
25  Skaitikiet ir dokiet ig rąkas kievaika,
     Kaip žemaičia, taip ir letuvynika.
                                                   Ragykiet

105

     Ragynkiet žmanes to trumpa maksla ijšmakti,
     Be kurio platesnis makslas negal stavieti.
     Jei to trumpa maksla makiti užtruksit,
     Aveles iusu amžinai pražudisit.
5   Todel, kunigai, ant aveliu susimilkietese,
     Aštra suda ir narsa deva biakietese,
     Begieresni čia deva žadžiu žmanes makinti,
     Nent aštra suda alba narsa deva tureti.
     Del to rąkasn šitą maksla trumpa imkiet
10  Jr aveles iusu tu mažu deva makslu penekiet,
     Pregtam platesnia maksla kiek dienas laukiet
     Jr ilgai deva valio ant sveta givenkiet,
     Dieva žadžia karštei diena jr nakti eškakiet,
     A mana darba už gier prymkiet.


 

[107]

Pygus ir trumpas mok-
slas skaititi yr rašity.

SKAITITINIU IRA 23.

                                        Didžas:
5   A B C D E F G H I K L M N O P
     Q R S T V X Y Z.

                                       Mažas:
     a b c d e f g h i k l m n o p q r ſ
     s t u v x y z.

10                             Balsines 6:
                                 a e i o u y.

                              Dvibalsines 5:
                      (    ae    )                 (   e
     Taip ra       )   oe   (   taip skai   )  e
15     šose           au              tose      au
                       )   eu   (                 )   eu
                      (    ei    )                (    ei

                              Sąbalsines 16:
     b c d f g k i m n p q r s t x z.
                                                           Prade

109

PRADESTYSY SUGULDIMAS

                         Sąbalsiniu pirm balsiniu:

     Ba be bi bo bu.                 Ca ce ci co cu.
     Da de di do du.                 Fa fe fi fo fu.
5   Ga ge gi go gu.                  Ha he hi ho hu.
     Ja ie ii io iu.                       La le li lo lu.
     Ma me mi mo mu.             Na ne ni no nu.
     Pa pe pi po pu.                 Qua que qui quo quu.
     Ra re ri ro ru.                    Sa se si so su.
10  Ta te ti to tu.                     Va ue ui uo uu.
     Xa xe xi xo xu.                  Za ze zi zo zu.

                         Balsines pirm sąbalsiniu:

     Ab eb ib ob ub.                 Ac ec ic oc uc.
     Ad ed id od ud.                 Af ef if of uf.
15  Ag eg ig og ug.                  Ah eh ih oh uh.
     Al el il ol ul.                       Am em im om um.
     An en in on un.                  Ap ep ip op up.
     Ar er ir or ur.                     As es is os us.
     At et it ot ut.                      Ax ex ix ox ux.

20                      Balsines tarp dveiu sąbalsiniu:

     Bab beb bib bob bub.
     Bac bec bic boc buc.
     Bad bed bib bod bud.
     Baf bef bif bof buf.
                                                                Bag

111

     Bag beg big bog bug.         Bal bel bil bol bul.
     Bam bem bim bom bum.
     Ban ben bin bon bun.
     Bap bep bip bop bup.        Bar ber bir bor bur.
5   Bas bes bis bos bus.           Bat bet bit bot but.

                         Dvy sąbalsine pirm balsiniu:

     Bda bde bdi bdo bdu.       Bla ble bli blo blu.
     Bra bre bri bro bru.           Cha che chi cho chu.
     Cla cle cli clo clu.              Cma cme cmi cmo cmu
10  Cna cne cni cno cnu.         Cra cre cri cro cru.
     Cla cte cti cto ctu.             Dla dle dli dlo dlu.
     Dma dme dmi dmo dmu.
     Dna dne dni dno dnu.        Dra dre dri dro dru.
     Fra fre fri fro fru.               Fla fle fli flo flu.
15  Gla gle gli glo glu.              Gda gde gdi gdo gdu.
     Gma gme gmi gmo gmu.
     Gna gne gni gno gnu.         Gra gre gri gro gru.
     Pna pne pni pno pnu.         Pra pre pri pro pru.
     Pta pte pti pto ptu.             Psa pse psi pso psu.
20  Sca sce sci sco scu.           Spa spe spi spo spu.
     Sta ste sti sto stu.               Stra stre stri stro stru.

               Balsines venai, dvem alba tryms są-
                         balsinems pirm detas:

     Alx elx ilx olx ulx.             Anc enc inc onc unc.

113

     Ams ems ims oms ums.
     Ans ens ins ons uns.           Ant ent int ont unt.
     Anx enx inx onx unx,         Ars ers irs ors urs.
     Arx erx irx orx urx.            Abs ebs ibs obs ubs.
5   Arbs erbs irbs orbs urbs.
     Aps eps ips ops ups.
     Arps erps irps orps urps.

                         Balsines tarp sąbalsiniu:

     Cab ceb cib cob cub.          Dab deb dib dob dub.
10  Fab feb fib fob fub.             Gab geb gib gob gub.
     Hab heb hib hob hub.         Jab ieb iib iob iub.
     Lab leb lib lob lub.             Mab meb mib mob mub.
     Nab neb nib nob nub.         Pab peb pib pob pub.
     Rab reb rib rob rub.            Sab seb sib sob sub.
15  Tab teb tib tob tub.             Vab ueb uib uob uub.
     Xab xeb xib xob xub.         Zab zeb zib zob zub.

              Gals to maksla. Išmintygas makitos
                 bernelia daugiu syllaabisaturas
                  teneapsunkin, bet skaititi tur
20                       io veikiaus makitij.

     Suneley, makikietese veikiaus, nepateikiet,
     Pateikaudame tevu labia netrekiet.

[115]


                  
KATECHISMUSA
              PRASTY ŽADEI DEL PRA-
               stu žmaniu, a didžiaus del suneliu
                         ir šeiminas ūkiniku
5                              pradestyse.


          Pęnkias ira dalis maksla
     krikščianiu, kurias kažnas krikščianiu
                 žmagus pavinnas yr kaltas esti
                          makieti bei permaniti.

10       
Pirma dalis.
     Zakans, alba Dešimtis deva prisakimu.

          
Antra dalis.
     Dvilika straipsčiu veras krikščianiu,
     kurę vadinam Kredo.

15       
Trečia dalis.
     Malda pana, alba Prašimas, korę va-
                               dinam pateriu.
                                                          Kietvirta
                                          B

117

          Kietvirta dalis.
     Svetastis, alba Sakramentai bažničias,
     tatai esti, krikštas švęntassis, kunas ir
     kraujis pana musu Jesu Christusa etc.

5        
Pęnkta dalis katechisma.
     Pękta dalis ape istatima uredu, tatai esti,
     ape givenima kažna žmagaus, kaip tur
     givęnti sava stany pagal deva valias.

               
PJrma dalis.

10  Dešimtis dieva pryssakimu.

          
1. Pirmas.
     Netureki kytu dievu preg manęs.

          
2. Antras.
     Nejimki varda pana dieva tava na-
15  prasnai.
                                                 3 Trečas

119

          3. Trečas.
     Atminki, idant diena šventa švę-
     stumbi.

          
4. Kietvirtas.
5   Čiastavaki teva ir matina tava, iei nari
     ilgai giventi ant žemes.

          
5. Pęnktas.
     Neužmuški.

          
6. Šeštas.
10  Neijšžaki svetimas materis.

          
7. Sekmas.
     Nevaky.

          
8. Ašmas.
     Neliudiki pryš artima tava neteisaus
15  liudima.
                                                        9 Devin-
                                        B 2

121

          9. Devintas
     Negieiski ūkia artima tava.

          
10. Dešimtas
     Negieiski materis ia, nei berna, nei mer-
5   gas, nei iaučia, nei asila, ir ne vena
     daikta, kurssai ia esti.

     
Narsa deva grassimas
     Jr malanes žadejimas ape visus prisaki-
     mus. Jšvadu knigasu, 20 cap.: „Aš
10  essmi panas dievas tava, mačnas,
     Kierštauięsis, atląkąsis piktenibes tie-
     vu ant sunu ig trete ir kietvirta eyle gimi-
     nes šitu, kure manęs neapkient, jr darą-
     sis milaširdijiste ant tukstančia temus,
15  kure mane myl ir serkti prisakimus mana.“

              
II. Antra dalis kate-
         
chismusa. Dvilika straip-
       sčiu veras krikščianiu, per apaš-
            talus šventosius sugulditu.
                                                       1. Pirm-

123

          1. Pirmas straipstis
                    veras.
     Tikiu ygi dieva teva vysagalintiji, su-
          tvertaji dągaus ir žemes.

5                  
2. Antras
     Jr ygi Jesu Christu, sunu ia venatiji, pa-
     na musu.

             
3. Tretes straipstis
     Kursai prasideiase iš dvases šventa-
10  ses, gimes iš Marias, mergas čistas.

                  
4. Kietvirtas.
     Kienteia pa Ponskuiu Pilatu, nokriža-
     vatas, nomires ir pakastas.

             
5. Penktas straipstis
15  Nožęgie ig peklas, trete diena iš nomi-
     rusuiu kieliese.

                        
6. Šeštas
     Ušžęgie ant dąngaus, ssėd pa dešines
                                  B 3              IX. Devin-

125

     nes dieva teva vyssagalinčiaia.

                       
7. Sekmas.
     Iš tę ateis suditu givu ir numirusuiu.

                  
8. Ašmas straipstis
5   Tikiu ingi dvase šventąje.

               
9. Devintas straipstis.
     Tikiu surynkimu šventu krikščianiu,
     šventuiu draugyste.

                      
10. Dešimtas.
10  Tikiu greku atleidima.

              
11. Liekas straipstis.
     Tikiu kuna iš nomirusioiu kielima.

                  
12. Antras liekas
                           straipstis
15  Tikiu pa smertes amžina živata. Amen.
                                                         III. Trečia

127

                     III. Trečia dalis

     MAlda pānā, kurę patis pānas Chri-
     stusas palika ir makie, kaipo jy turim pra-
     šiti. Š. Mateiupi, 6 cap., šita esti:

5         
Teve musu, kuris essi
                    dąngusu.

     I Švęskiese vardas tava.

     II Ateik karaliste tava.

     III Buki tava valia kaip dągui, taip
10  ir žemeie.

     IV Dona musu vyssu dienu dodi mumus
     nu.

     V Jr atleid mumus musu kaltibes, kaip
     mes atleidem musu kaltimus.

15  VI Neved mus ingi pagundima.

     VII Bet gielbek mus nogi vysa pikta.
     Amen.
                                        B 4            IV. Kiet-

129

          IV. Kietvirta dalis ape
     svetastis, alba sakramentus, bažničias.


          
Ape svetasti krikšta
                      šventaia.

5   KRikštas ne esti tektai prastas vąndo,
     bet esti prisakimapi deva prerakintas ir
     su žadžiu suglaustas taipo, kaipo šven-
     taie evangelyaie parašita ira, š. Mate-
     iupj, tapagaliausiaji galvaji:
10  „EJdami makikiet visas žmanes, krikšti-
     dame ias vardana tieva ir suuna-
     us ir dvases šventases.“
     ŽAdis deva ir žadejimas šventa-
     mimpi Markupi, tapagaliausemi pa-
15  guldime aprašitas esti tais žadeis:

           
„Kurssai tikies ir bus ap-
     krikštitas, bus išganitas; kursai
     neinggitikies, bus pakaltintas.“
     Pažitkai, alba Naudas, krikšta šventaia.
20  I Krikštas šventasis dara žmaguy gre-
          ku atleidima, ir devas tevas tam
          žmagui per sava sunu Jesu Christu
          dost dvase šventąje.
                                                         II. Jšgana

131

     II Jšgana mus nogi amžinas smer-
          tes ir nogi piktaia velna.
     III Amžinaji givenima, tatai esti, dąn-
          gaus karaliste dosti visimus tiemus,
5         kurie žadems ir tiemus žadejimamus
          deva tijk. Bet apie tatai, ieij mila-
          sijs dievas dos, ižguldimi visa ka-
          techismusa platesnei turėsit.

          
Ape Svetasti, alba Sa-
10  kramenta altariaus, tatai est, ape šven-
                   taji kuna ir krauji pana musu
                   IESAUS CHRISTAUS,
                   kurij mumus už testamen-
                               ta palika.

15  MES turim stipri vera tikieti, iag tikras
     ir teisusis kunas anaie ipatineie do-
     nas ira ir ipatineie ano vina esti tikras kra-
     ujis pana musu IESAUS CHRISTAUS,
     kurij del musu visu grešnuiu praleia, del
20  musu istate ir palika, idant mes valgitum-
     bim ir giertumbim del atleidima musu gre-
     ku. Tas est teisiausesis liudimas ir testa-
     mentas nogi kieturiu evangelijstu para-
                              šitas.
                                       B 5                     Pons

133

     Matth. 26, Mar. 14, Luc. 22 cap.:

     
Panas musu Jesus Chri-
     
stus šitaje nakteie, kuria
     
tureia buti išdotas, e-
5   
me dona, dekavaia, lauže
     
jr deve pasiuntinems sa-
     
va bilodams: „Imkiet, val-
     
gikiet, tatai esti kunas ma-
     
na, kurssai už jus bus iž-
10  
dotas; tatai darikiet ant
     
atminima mana.“
     
Šitu gi budu pa večie-
     
res eme kilika, dekava-
     
ia, deve jims biladams:
15  
„Gierkiet iš ta vissij. Tas
                                                 kilikas

135

     kilikas nauies testamen-
     tas esti mana kraujeie,
     kurssai už ius bus išle-
     tas ant atleidima greku
5   iussu; tatai darikiet, kiek ka-
     rtu gierssit ant atminima
     mana.“ Pavilas 1. Korin. 11 kapi.
     Ta testamenta te žadei ira galva jr pama-
     tas:
„Už jus dotas jr išle-
10  tas bus ant atleidima gre-
     ku iusu.“ Kas tems žadems taip tik jr
     valga bei gyer, tassai atleidima greku sava
     vissu aptur. Tas atpent teisei dastainas esti
     jr tikrai prisitaises, pripravies prijm, kursai
15  tikra jr stipri viera tik iš visas širdes
     igi tus žadžius.
„Už ius dotas esti
     jr praletas ant atleidima

137

     greku iusu. Kurssai patam tims ža-
                          dems netik alba silvar-
     tau, tasai est piktai prisitaises, presipravij-
     jes piktai, nedastainai jr negadnai priemes,
5   ba šite gi žadei. „Už ius dotas esti
     jr praletas“ nar tureti jr prevala tikie-
     jima alba veras visas stiprias jr kaip
     ugnis degančias. Tadrin ig žadžius tus
     kurij netik, šitie netur buti taspi sve-
10  tastespi altoriaus alba tap sakramentapi
     preleisti. Ba takie, iei prijim, ne greku at-
     leidima, bet, kaipo šventas Pavilas
     bila, suda rustu jr paskandima amžinąji
     prijim. Ape tą svetasti jr ape kitas sve-
15  tastis, alba sakramentus, didesneme kate-
     chismusy turesit išguldima.

               
Ape razgrešima,
     tatai esti, ape atleidima greku.

                    
Matth. 16:
20  Tau dosiu raktus dąngaus karalistes.
     Ką tektai surijši ant žemes, bus surijšt
     jr dąngui. A ką tegtai išrijši ant že-
     mes, bus išrijšt ijr dąngui.

139

                    Janas 20:
     Jmkiet dvase šventąie: kuriu tektai
     atleisit grekus, šitu bus atleisti; kuriu
     tektai notversit, notverti bus.

5             
V. Pęnkta dalis ape
               Jstatimus uredu, alba givenima.

     Pirmas ijgistatimas biskupa bažničias.
                    S. P. I. Thimo. 3:
     Jei kurssai biskupistes ureda gieidža, tasai
10  giera darba gieid. Reik tadrin, idant bisku-
     pas butu čistas jr nepatepta kuna, ve-
     nas materis viras, ne tingus, trezvas,
     ramas, prételiškas, gadnus makiti, ne
     girtukle, ne zbradnius, ne narijs biauraus
15  ziska, bet teisus, talims nog lakamstvas,
     kurssai sava ūki gieraij reda, kurssai
     sunus turetu sava mačeie paslušnus,
     su visakiu vežlibijmu. A iei kurssai
     tikra ūkia rediti nemak, kuriu budu baž-
20  ničie dieva redis? Nenauias ieib pa-
     siputes ig apkaltinima neteisiniku neigi-
     pultu, reik prektam iem giera tureti liudi-
     ma nog prašalimu, ieib neigipultu ijng
     gieda jr igi žabąga neteisiniku.
                                                            Ape

141

1                          Ape tarnus bažničias,
                             tatai esti, ape kunigus.
                                  1. Timoth. 3:

     Kunigai šito budu vežliby, ne dviležu-
5   vei ir ne girtukles tur buty, kurie tur tureti
     maksla veras su čista samniene. Ir tus
     pirm tur išmegyntij, potam taip teslužij,
     idanti negaletu ne venas ius kaltinti. Ma-
     teris taipatau tetur vežlibas, nepatva-
10  raiančias, trezvas, vernas visamy.
     Kaplanai testa venas mateis virai, ku-
     re sunus sava gierai tevalda su tikraie sa-
     va šeimina. Bo kure gierai služij,
     rąnd sau veta giera ir dide valniste vera,
15  kuri est pateme Jesuse Christuse.

            
Ape klausitoius deva
                         žodžia.
               1. Korintump. 9:
     Taip ponas ystate, idant, kure evan-
20  gelium saka, iš evangelias giventu.
                  Galatump. 6:
     Tepridosti makitaiuy visu gieru tas, kursai
     makinase žadžia.
                                                            Židump

143

                     Židump 13:
     Klausikiet tu, kure viresny ira, ijr pre-
     dokiet iei, venok ane iaut už dušas iusu
     kaip skaitliu suverstu, jdant su džiauk-
5   smu tatai daritu, ne dusaudamy. Bo tatai
     iums est ne su pažitku.
                        1. Timo. 5:
     Kure kaplanai gierai valda, dveia-
     pas čiestis dastainy tur buti, didžiaus te,
10  kure dirb žadeji deva ir maksle. Ba bila
     raštas: „Jaučui kulentem neužriši
     nasru.“ Jr: „gadnas esti darbinikas algas
     sava.“ Priš kaplana skundima neprieleisi
     net pa dveiu alba trijiu liudiniku.

               
Uredai sveckieji, ta-
15       pirmiaus ape panus viresnius.
                    Rimianiump 13:

     Kažna duša mačems viresniams
     testavi padota, ba ne esti mačys tektai no-
20  gi deva, kurias patam ijra mačes, nogi
     deva ijngistatitas ijra. A taip, kursai tek-
     tai stavi priš mače, priš deva ijstai-
     tima stavij; betaigi kuri prišstavijness,
                                                       sau pati

145

     sau patis suda prijims. Ba kunigaištei ne
     baisumu ira gierai darantimus, betaig da-
     rantims piktai. A nary nebiatesy mačes vi-
     resnes? Kas gier ira, daryk ir turesi garbe
5   nogi iass. Dieva abavem tarnas esti tau
     ant giera. A iei darissi tatai, kas pikt ira, bia-
     kiese. Ba nenaprasnai kalavyji neša.
     Tarnas abavem deva esti, atdodąsis
     ingi rustibe tam, kursai, kas pikt ira, dariss.
10  1. Petra 2.

          
Padotyjy, alba Velda-
     mai, panams viresnimus ką skiel.
                      Rom. 13:
     Reik, idant butu padoti ne tektai del rusti-
15  bes, bet dęl sumnienes. Del ta abavem ir
     muitus dostat: jei tarnai deva esti, ant
     ta služidamij. Attadokiet tadrin vissems,
     ką skielat: kam dony, tam dony, kam mui-
     ta, tam muita, kam baisuma, tam baisu-
20  ma, kam čiesti, tam čiesti. Ne venam ne
     šlaka nieskielekiet, teiktai tatai, idant draugi-
     škai miletumbetese. Bo kursai mil kita, za-
     kana išpilde.
     1. Petra 2.
                                                            Uredai

147

                    UREDAI ŪKI-
                              NIKU.

                     Uredas viriškiu.
                        1. Petr. 3 cap:

5   TAipo ijr vijrai tegijven pagal sumnie-
     nes, kaip silpnam sutverimui matriš-
     kam čiesty pridodamij, kaip ir sątievą-
     nems malanes amžina živata, idant ne-
     butu pertrauktas maldas iussu.
10            Efes. 6 galvaie:
     VJrai, miliekiet materis iussu, kaipo ir
     Christus milieia bažnyčie ir patis
     savi iždeve užu ię, idant aną pašvęn-
     stu apčistita mazgajimu vandens per
15  žadi, idant priglaustu ię patis sau pa-
     šlavinta bažnyčie, neturinte patepima
     alba suraukima, alba ne vena šitakia
     daikta, bet idant butu šventa ir nepa-
     tepta. Taipo tur virai milieti sava mate-
20  ris, kaipo sava pačiu kunus. Kursai mijl
     materi, savi patis mijl. Ape tatai talesnij
     ir daugiesnij S. P. Collo. 2 cap.
                                         C                    Uredas

149

                    Uredas materu.
                   Efesumpi, 5 galvaji:

     MAteris, tikrims virams bukiet pa-
     dotas kaipo ir panui. Ba viras esti gal-
5   va matriškies, kaipo ijr Christus esti gal-
     va bažničias, ir tassai patis esti, kurssai
     dosti sveikata kunui. A tadel, kurio budu
     bažničie padote esti Christui, taipo ijr
     materis sava viramus padotas testa-
10  vi vysamij.

                         1. Petr. 3:

     ŠYto gi budu, materis, padotas bu-
     kiet vijramus, idant atpenti, kurie ne-
     klausa žadžia, per matriškiu sądraugiste
15  be žadžia butu paeškaty, kada dabaiesy
     su čiesty suglausta čista bursima iussu; ku-
     riu graikštumas teesti ne nog lauka, kur-
     sai pagulditas ijra pijnimusu plauku ijr
     priredimij auksa alba plašču apedęgimij,
20  bet nogi tiesass esti širdie žmagus, iei
     issai neturetu ne vena papiktinima, taipo
     idant širdis mijla butu ijr spakailiva,
     kury širdis pa akimis pana dieva didis
                                                       ijr brą-

151

     ijr brągus daiktas esti. Ba šittu budu ir
     šventases anās matriškies nosytikieda-
     mas dievui graikštynase savij ir pa-
     dotas buva sava viramus, kaipo ir Sa-
5   ra klausie Abrama, panu jy vadindava;
     kuria staiatese dukteris, kada gierai darat,
     nenositrimstat niekakiu baisumu.

                    
Uredas tievu prijš
10                           sunus.
                              Ef. 6:
     TJevai, neingivadžiakiet rustibien su-
     neliu iussu, bet užpenekiet anus per maki-
     ma ijr iškaznima pana. Kollosensumpi
     6 galvaie: Tevai, neprivadžiakiet
15  sunu iussu ingi rustibe bei kierštaujima,
     idant nebutu nosimynusias šijrdies.

                  
Sunus ką skiel teva-
                         mus sava.
                           Efe. 6:

20  SUnus, klausikiet gimditaiu iussu pa-
     neie, ba tatai esti teisu. „Čiastavak teva
     ir matina tava“, kursai prisakimas pirmas
     esti žadejimij: „Idant tavi gier butu ijr
     butumbi ilgai givas ant žemes.“
                              C 2                      Uredas

153

                    Uredas vijsakiu veš-
                patu, alba panu, prieš tarnus.

                              Collo. 4:
     JUss, panai, teisibe ijr gieribe tarnamus
5   pridokiet, žinadamij, iagi ijr iuss turit
     pana dąngui.

                                Efe. 6:
     Jr iuss, panai, taipagi darikiet priš anus,
     atleissdamij grassimus alba kierštauji-
10  mus, žinadamij, iagi ijr iussu pačiu pa-
     nas esti dąngusu ijr netur pavyzdžia ant
     veidu.

               
Tarnai, tarnaites, sam-
            dinikai ijr samdinikies ką skiel
15                    vešpatimus sava.
                        Efe. 6 galvaie:

     TArnai, klausikiet šitu, kurie panai ira
     iussu pagal kuna, su baisumu ijr su dre-
     biejimu, su prastibe širdes iussu kaip
20  Christui, ne ant akiu služidamij passime-
     kti, betaigi kaip tarnai Christusa darijda-
     my, ką nor dievas, su giera valia služi-
     damy panui ir ne žmanemus, antai žina-
                                                            damij

155

     damij, iagi kiekvenas, ką giera padariss,
     tatai nog dieva tur turieti, iei narinti tar-
     nas alba samdnikas butu.
                    Titapi 11 galvaji:
5   Ragink tarnus, idant sava panu klau-
     situ, vyssamij jimus pamegdamij, ne-
     prištariaudamij, nevagdamij, betaigi
     giera vernastij vijsakiemij radidamij,
     idant maksla išgielbetaia mussu dieva
10  apgražintu vijsamij.

              
Uredas sennu viru ijr
                         jaunikaičiu.

     SEni gi virai trezvy tur buty, ramij, ve-
     žlibij, išmintingij, stiprij veraie,
15  malaneie ijr kantrumij. Jaunikaičius
     graudink šito gi budu, idant butu trezvy.

               
Uredas vetušu alba
       senu matriškiu ijr mergaičiu iaunu.
                         Titapi 11:

20  SEnases matriškiess raginki, idanti
     taky apdęgima alba rubus turietu,
     kakie užgul krikščianiste, ne neteisini-
     kies, ne girtauienčias tur butij, idant vie-
     žlibu daiktu makitu, kaip galetu ramijma-
                                   C 3                  pi pry-

157

     pi pryversti mergaites, idant vyrus ijr su-
     nus sava miletu, idant trezvas, čistas,
     turinčias rupesti ūkia, gieras ijr pado-
     tas sava viramus butu, jdant pikta ne-
5   girdetu dieva žadis.

                    
Našliu uredas.
                         Timot. 5.

     NAšles čiastavak, kurias teisei na-
     šles ira. Jei kuri našle sunus alba ne-
10  počius tur, temakase pirm tikrus namus
     valditi ijr gier už gier temakase attada-
     vineti viresnimus sava, ba tatai esti pa-
     tagu ir pamekt panepi dievepi. A taip kuri
     teisei našle esti ijr apleista, tyk ingi de-
15  va ijr stavij prašimusu ijr maldasu
     nakti ijr diena. Pregtam kuri raškaše-
     su gijven, šita, bebudama giva, nomi-
     rusi esti.

               
Vissu žmaniu uredas.
20               Leviti. 19; Rom. 13:

      „MJliek artima tava kaipo patis savi“;
     malane artimam pikta nedara. Jš-
     pildimas tadrin zakana malane esti.
                                                       1. Tim.

159

                       1. Tim. 11:
     Upaminaiu ius, idanti ant vijsa praši-
     mai, maldas, ingistajimas, dekavaji-
     mai butu už visas žmanes.

5                  
Upaminajimas.

     PRašau aš ius, Letuvinikus ir Že-
     maičius, milosius bralius ir seseris, preg-
     tam ir upaminaiu ius per pānā Jesusa
     Christusa, atpirktaji bei ižganitaji musu,
10  idant ta trumpa maksla išmaktumbet ijr
     visada atmintumbet, sunus iusu ir šei-
     mina turit išmakiti. A išguldima pla-
     tesnia iš kazanes ir patam iš didesnia
     katechismusa makikietese. A šitą mana
15  darba ijr prakaita už gier preimtumbet,
     prašau.
                             Gals.

                       
Skaititaiap.

     Bralau milasis, skaitidams tatai žinasy,
          Jag tassai liežuvis dabar reiškiesy.
20  Tadrin, iei rassy kaky paklidima,
          Pataisik be visakia užvidejima.
                                        C4

161

                  PRADESTYSE
                       giessmes švęntas.

     Dieva prisakimas, kurij gal giedate ant no-
     tas anas senases lękiškas „O Anno pany
     sslachetna spokolenia“ etc, bet del ber-
     neliu mažuiu su nota senąje paguldžiau.


        TAs     est    die__va    pri__sa___ki__mas:
     I. Tu____rek,  žma_gau,  ve__na      die_va.


         Gre_ku    mus_su    pa__ži___ni___mas:
     II. Ne_imk   da__va__nai   ia      var__da,

163


  III. At_mink die_na    šven__ta    švęs_ti,


  IV. Tie___va,  ma__ti           __na     gar__bink


    V. Ne___už__muš__ki      ne      ve__na,


   VI. Ne_dirpk gre_ka       tu    biau_ra__ia,

                                        C5

165


 VII. Ne_vak daik_tu        ar___ti__ma__ia,


 VIII. Ne__lu__dik     ne__pa__tei_____sei,


  IX. Ū___kia  daik_tu       ijr     ma__te__res


   X. Ne__giei__si      ar__ti___ma_____ia.

                                                               Prašimas

167

            Prašimas ape dvase
                        šventąie

     ŠIta giesme esti malda, kurij turim
     visy prašiti venu balsu ir širde ape
5   dvase šventa pirm pradejima kazanęs.
     Ant senases notas lękiškas giesmes:
     „Po prosmi swietego ducha“.
     „Nu bittenn wyr den heyligenn geyst“.


             PA__pra_šaim šven_ta_ses   dva_ses,


           Jeib bu__tum_bim  tik__ras  vie__ras, kaip

                                                                          ant

169


           ant      ta      už___gul;        jeib     bu_tu


          Pans  dievs      prieg  ta      čie__sa,


           Ka__da    skir__sis      nog   ku___na

  
            Du___ša:    taip,  die__ve, mums dok.

171

     1. Pirma malda devapi tevapi.

     Prašam tave, dieve tieve,
     Jdant mums dotumbi tava
     Švęntąie dvase, jeib mus
5   nog greku saugatumbi, laskā
     tava laikitumbi: dieve tieve, dok.

     2. Malda sunauspi dieva.

     Prašam tave, sunau dieva,
     Jdant mums dotumbi tava šven-
10  tąji žadi, jeib gierai mes nu
     išmaktumbym, ing tave vena
     tikietumbim: sunau dieva, dok.

     3. Prašimas dvasespi švęntaspi.

     Prašam tave, dvase šven-
15  ta, su dievu tievu ijr sunu
     traičie venaji, teisas veras
     mus išmakik, pagal
     valias tava redik: dvase
     šventa, dok.

173

               Ape dvase šventa.

            „Veni, creator spiritus“.

      „Kom got schoepffer heyliger Geyst“.


          ŠVen__ta   dva__se,  mu_sump at__eik,


             Du_šas   nu    mu__su    at___lą___kijk,


             Ma_la__ne     ta__va      pa__pil__dik,

                                                                        Mus

175


             Mus greš_nus   tu       iš__gi___dik.

     Ligsmintaiu mes vadinam,
          Davana dieva pažistam,
          Tu dušams pagalba dosi
5        Jr pati ies lingksmisi.

     Užžiebk švesei ūmus musu,
          Dok malane žmanesu,
          Kunus tu musu patvirtink,
          Be paliaujima redik.

10  Tu septinergi davana,
          Piršts tu dešins dieva mana,
          Žadi deva tu apreiški
          Jr liežuvius naujini.

     Nog buklistes velna gielbek,
15       Tava malane mus turek,
          Buk musu tu pravadniku,
          Jeib nesektumbim greku.
                                                  Radik

177

     Radik mums teva dąnguji,
          Jezu, sunu ia tikrąji,
          Jr tu pati, dvase šventa,
          Venibe dieva garbinta.

5  Svečiu buk dušiasu musu,
          Lingksmink tu mus sijlvartusu,
          Jeib smertes nebiatumbim,
          Ligksmai duše dotumbim.

     Garbe tevui ir ia sunui
10       Jezui Christui, musu panui,
          Taip ir ligsmintaiui dušu
          Venibei dieva musu.

     Amen, amen iau tarikiem,
          Dieva širdi mes garbikiem,
15       Su džiauksmu giedakiem: amen,
          Ant amžiu amžia amen.

               Oratio dominica.
             „Vater unser. Pāteris“.


           TIe___ve   mu__su   dąn_gu__ię__sis,

                                                                   tavesp

179


         ta____vesp eit    žma_gus  greš_na_sis.


        Mus      iš__ma__kie  Je_sus Chris_tus,


         J____dant mels_tu    greš_nas žma_gus,


         Nas___rais  ir     šir_di     pra__ši__tu

                                        D                           Jr sil-

181


        Jr        sil__var__ta     ne__tu__re__tu.

     Daukkssink tu musu malane;
          Tu mums prisakiei venibe,
          Malane ieib giventumbim
5        Jr gieribes nemirštumbim,
          Jdant mes tau tarnautumbim,
          Žadi tava miletumbim.

     Švęskies musump tava vardas,
          Kurs est nog tavęs pamektas;
10       Liksmik tavęsp šaũkienčiusius,
          Mus žadžia tava gieidenčius,
          Vesk mus kieliu teisoiu,
          Tau ant garbes apskirtoiu.

     Ateik tava karaliste,
15       Gielbek mus tava deiviste.
          Priversk verasp turkus piktus
          Jr tava krikščianiu katus,
          Kure tik sava išmintiei,
          Sava silams ir šventibei.
                                                Palink-

183

     Palinksmink mus, teve musu,
          Platink karaliste dušiu;
          Dok mums sau teisei tarnauti
          Jr tave vena garbinti;
5        Dok sukibesu kantruma
          Jr versk ies ant dijdžia džiauksma.

     Buk tava valia, vešpate,
          Žeme ir dągaus karaliste,
          Noramdijk prištarauienčius,
10       Priš tava vale darančius,
          Kure del sava dachadu
          Regimai gin sava bludu.

     Dok mums donas visu dienu,
          Gieisk mums visu privalimu,
15       Dok buti vežlibu kunu,
          Predok mums ūkia reikalu,
          Ved mums žadeia vis Jezus,
          Kada mus rika ig sunus.

     Priversk savesp žmanes visas,
20       Jeib tave iš širdes tikras
          Jžganitaji pažijntu
          Jr ieib už grekus gailetu,
          Tave ant visa miletu
          Jr iš širdes tav tikietu.
                                      D 2      Atleid

185

     Atleid mums musu kaltibes,
          Kaltin mus musu biauribes,
          Artimims sava atleidem,
          Malanes mes tava gieidem,
5        Ved mes tave ingrustinam,
          Pražudijma užslužiam.

     Pagal didžiases teisibes
          Nekaltink mus iž piktibes,
          Betaig teviška malane
10       Užmiršk iau musu silpnibe,
          Ba musu pačiu teisibes
          Neks est be tava gieribes.

     Musu pregtam neprietelius
          Milek taip, kaip ir mus pačius;
15       Kure labai mus neapkient
          Jr kure mums žabąga spend,
          Dok, idant tave pažintu,
          Tavip laska apturetu.

     Nevesk mus ig pagundima,
20       Tvirtink tu musu silpnima,
          Jeib mes mus stiprei gintumbim,
          Pagal žadžia giventumbim,
          Tau teisei mes tarnautumbim
          Jr piktibiu nesektumbim.
                                                       Žinai

187

     Žinai nepreteli musu –
          Velna pikta kuna, dušu,
          Sukiei gundin tarnus tava,
          Buklei ved mus ing biaurima;
5        Dok mums žine ir druktibe,
          Tu sukulk velna piktibe.

     Gielbek mus nog visa pikta
          Dušas musu taip ir kuna.
          Piktas dienas mums ateia,
10       Žalais velns mus užslagina,
          Visur ir gan neteisibiu,
          Ant sveta piln ir piktibiu.

     Dok tapagaliausia diena,
          Skirimi dušias ir kuna
15       Teisei už grekus gaileti
          Jr Christaus viera nomirti,
          Jdant smertes nebiatumbim,
          Liksmai tau duše dotumbim.

     Amen, stiprei mes tau tikim,
20       Vis mes nog taves apturim,
          Tu iau pats mus išklausisi,
          Žadejima išpildisi
          Ne del musu teisibes,
          Betaig del tava gieribes.
                                       D 3       Litania

189

                 Litania nauieij suguldi-
          ta ant tas notas, kaipa giestisy „Tieve
                         musu dąnguiesis“.

           „Got Vater jn dem himmelreych“.

5   O Dieve, kurs dąngui essi,
          O Jesau ijr šventa dvase,
          O traiče dieva švęntajij,
          Venibe dieva amžinajij,
          Prašam tave, kaip žadeiei,
10       Išklausai tu mus malonei.

     Dieve, grekus tu mums atleisk,
          Pagal darbu mums neatversk,
          Jš malanes mums susimilk,
          Grekus musu vysus užmiršk,
15       Diel didžia susimilima
          Saugak duše taip ir kuna.

     Apgink mus kiekviena čiesa
          Nog čiarta zdradas kytresia,
          Atmušk iu strelas degančias,
20       Mus nožuditi gieidenčias.
          Ach dieve, neapleisk musu
          Dušas ijr kunus vargusu.
                                             Apgink

191

     Apgink tu mus tava rąka
          Nog piktibiu ijr kiek greka,
          Nog kariaujima ijr kavu,
          Nog brąnguma didžia iavu,
5        Nog ugnis, vandens ijr mara
          Saugak tu mus, sunus sava.

     Apsaugak nog vačiu ligas,
          Nog smertis piktas ijr naglas.
          Ach vešpate, mus neapleisk,
10       Diena suda aštra saugak,
          Gielbek nog amžinas smertis,
          Ved essi musu viešpatijs.

     Tava, Jesau, užgimimu
          Gielbek, krauia išlejimu
15       Saugak, kurius tu atpirkai,
          Sava smerti išvadavai,
          Jr per švęnta prikielima
          Saugak per dąngun žęgima.

     Švęntąie bažnijčie apgink,
20       Preg teisaus žadžia palaikik,
          Apsaugak bažničies tarnus
          Jr krikščianistes viresnius,
          Predok žadžiap dvase šventa,
          Jeib vaisčiu didi daritu.
                                        D 4         Dok

193

     Dok mums samdinikus teisus,
          Vera krikščianiu turinčius,
          Švęnta bažničie palaikijk,
          Piktas veras, Christau, ardijk,
5        Kleidenčius kieliap priversk
          Jr viera tikra jims apreišk.

     Ramdyk tava rąnka stipry
          Stavinčius priš tava žadij,
          Priš mače piktuiu žmaniu
10       Gielbek bažnyčie krikščianiu,
          Kurei križu reik nešty,
          Tas kraus tavip brąngus esti.

     Liepk cesariaus maiestatui,
          Pagal taves ieib reditu,
15       Jeib krikščianis mus apgintu
          Jr pakaiui mus laikitu.
          Nogi nepreteliaus turka,
          Dieve, saugak tava rąka.

     Dok miera tarp visu panu,
20       Tarp karaliu, kunigaiščiu.
          Liepk žadi tava apginti,
          Kursai išganims mums esti.
          Teapgin kunu bei labiu,
          Kurius tu atpirkai krauiu.
                                                  Mussu

195

     Mussu pregtam kunigaikščui,
          Tava žadžia milietaiui,
          Dok stipri rąka kariauty,
          Sava paniste apginti,
5        Nog lygu kuna ia saugok,
          Dide sveikata, Jesau, dok.

     Mussu atpent dok kunigiei
          Sveikatu ijr kunigaikštei,
          Dok vaisčiu musu kunigiei,
10       Ta nogi tavęs gieidentei,
          Ant garbes ijr šlaves tava
          Dok tatai tarneitei sava.

     Liepk panams teisei rediti,
          Muss iš teisibes suditi,
15       Idant žmanes pavargussyas
          Pakaiui butu reditas,
          Jdant patam giera širdij
          Galetu tave garbinti.

     Matriškias vaisčiu sukingas
20       Saugak ijr žindenčius vaikus,
          Pašak sylpnams bei sergančiams,
          Jng tave vena tikienčiams,
          Dušias iu ijr kunus sveikink,
          Čiesi smertis ias pastiprink.
                                        D 5            Ach

197

     Ach dieve, dok tims kantruma,
          Turintims didi sunkima,
          Gielbek iš temčias teisus,
          Vargus nomesk taip ir rijšius,
5        Lijnksmink tu pats šitus didei,
          Kurie tur nomirti biaurei.

     Neprietelius mussu miliek,
          Vijsus grekus tu jims atleisk,
          Jeib mes vijs jims atleistumbim,
10       Pakaiui su ieis butumbim.
          Dok grešnims greku gaileti
          Jr malones tava melstij.

     Nog nepagadu ijr veiu
          Saugak sąnčius ant vandeniu.
15       Gielbek tę kariauienčiosius,
          Tus su turkais kauienčiosius,
          Palaimink tava krikščianius,
          Kurius atpirkai per krauius.

     O dieve, tu mus išklausik,
20       Žemes vaisčiu sveika laikik,
          Ginki nog krušas iškadu
          Jr nog vysu nepagadu.
          Dog tavęs mums neužmiršti,
          Tavy amžinai šlovinti.
                                             Riedik

199

     Riedik materis ijr sunus,
          Šeimina bei daiktus vijsus,
          Ramdijk mums pikta gieidenčius,
          Muss pražuditi trakštančius.
5        Nog iškadniku mus gielbek,
          Tava sargiba mus turiek.

     O Jesau, suneli dieva,
          O Christau, malane tieva.
          Jesau, dieva avynelij,
10       Tu grekus mussu pakielij,
          O vaisčiau dieva švęntasis,
          Susimilk ant musu. Amen.

                    
Psalmas 102.

      „Benedic, anima mea, domino“.
     ,,Nuhn lob meyn seel den herren“.


           LJaup_sink, du__ša     ma_na,    pa_na,
            Ba      dauk_sin  gie__ri___be    sa_va,

                                                                   Jr visa

201


         Jr   vi____sas  is____čas ia      var_da
         At_myn__ki    an       ta, du_ša ma_na.


             Jys_sai      at_leid    gre_kus ta___va,


         Jž_gi____da   kiek    li__ga    ta___va.


             Est ap__gin__tas   stip_rus    du__šias,

                                                                     Nauj

203


     Nau_jin      ma_la___ne       sa_va,           At_


       nau_   jin  iau___ni__be     ta___va,        kaip


       iau_ni_be e__re__lia.      Ka_ra__lis_ta   gijn


       stip_rei, Mus kien_ten_čius pa__kar_nei.

                                                                Apreiškie

205

     Apreiškie mums kielius sava,
          Taip liudij visaki žeme,
          Milaširdigai daridams,
          Visur gailesi radidams,
5        Visus grekus musu mirždams,
          Ne pagal darbu sudidams.
          Rustibe sava noramda,
          Malane sava rada,
          Gatavu mums padetaiu,
10       Liauientims nog greku.
          Kaip tamsibe nog švesibes
          Attreme musu piktibes.

     Kaip tevs pats didei susimilst
          ant sava miloiu sunu,
15       taip ir dievs su mumis dara,
          iei tikrai biam ia varda.
          Pažyst pats musu silpnibes
          Jr žina, iag esme dulkies,
          Ligiei kaip padžiust žales
20       ir lapai krint ant žemes,
          ant kuria kaip ves užpus,
          toiau šalin nopus,
          taip žmagus tur išnikti,
          Ba artima tur smerti.

                                             Tektai

207

     Tektai vena laska dieva
          Stipri bus ant amžiu amža;
          lasko turtinase ijr dauksin,
          kurs est tikrai io baisumij.
5        Karaliau ant visu milei,
          Kurie est ia karaliste.
          Jus, anialai silijy,
          tarnaukiek teisei visy,
          Panui didem garbe
10       Predokiet ir šlave.
          Duša mana, tu platink
          Čiesti ir garbe devui.

                  
PSALMAS 50.

     Misere[re] mei, Deus, secundum magnam...
15  Erbarm dich mein o here Got.
     Kurę giest, nešant nomirusiji grabapi.

                    Arguments, arba
                           išguldims.
          Tame psalme pažistam didibe ir suki-
20  be greku musu priš rustibe dieva. Ku-
     rie atleisti bus iž didžias milaširdijistes
     dieva, kada gailim už ius, liauiemas
     nogi ju, milaširdijistei dieva tikra
     vera turedamy.

209


           Su__si___milk ant    mu__su,   die__ve,
           Du_šas     mu_su      ta      ne__ap__gal


            Jš  di__džias  ma__la      nes   ta__va,
            Be ta__vęs    gau__ti      svei_ka_tas.


           Per di__de      ta__va      ma___la___ne


           Jau už__miršk ma__na silp____ni___be,

                                                         Ba

211


             Ba ij___po__liau aš  ig biau_ri___bes,


          Ne_si_tver_dams  nog        pik_ti___bes.

     Apmazgak mus nog piktibiu,
          taip ir nog visu biauribiu.
5        Žinau sukius grekus mana,
          Pažeidžiau gieribe tava.
          Ta man visada sukiei gail,
          Jag priš tave aš prastaiau,
          Bet tikiu ir nesilvartauiu,
10       Jag žadis tava est pilns teisibiu.
     Žadeiei malane visims
          Už sava grekus gailintims.
          Tu essi tievs mums malanus,
          Dok malane tava sunums,
15       Ved teisus est žadis tava.
          Pažist bei saka duša mana,
                                   E               Jag

213

          Jag gimdits esmi narse tava,
          Bet stiprei tikiu tava gieribei.
     Aš pregtam pats nepaklidau,
          Jag teisibe mili sakau.
5        Nari teisei tarnauienčiu
          Jr narus tava pyldančiu.
          Kitaip mes negalim bilati,
          Tektai iag esme paskandinti,
          Jei tu pats mus neapmazgasi
10       Jr malanesp tava neprieglausi.
     Apšliek mus, dieve, jzapu,
          Jr iau čysts bus kuns bei duša.
          Per tava, pan, apšlekima
          Greku gausim atleidima.
15       Dok mums verkientims išgirsti,
          Jag mus nari savip tureti.
          Ant greku musu nepavizdek,
          Bet visas piktibes prim tu notremk.
     Širdi iau mana atnaujink,
20       Dvase šventa tu papildik,
          Mane nog tavęs neatstumk,
          Bet milei tu savesp prijimk.
          Palinksmik nu duchu šventu
          Jr padiek mums nu tava žadžiu.
25       Predok džiauksma ir ižganima,
          Kuria nostaiau per sugrešima.
                                                      Mokik

215

     Mokik manes kieliu tava,
          Jeib liaučias piktibiu mana,
          Jeib grešniji prisiverstu,
          Tava valia vis giventu.
5        Nokielk nog manes narsa tava,
          Šis esmi gadnas pražudima.
          Paradik tu malane sava
          Jr jau išklausik maldas mana.

     Paklanu musu netrakšti,
10       Dušu paiunkai eškati.
          Širdi už grekus gailinti
          Tą tu neturi papekti.
          Nepeikiek tu musu afferas,
          Meldenčius mus iž stiprias veras.
15       Paradik mums malane sava,
          Ved mes esme sutverims tava.

     Garbe testa dievui tevui,
          Musu tikram sutvertaiui.
          Šlave buk nu ir ia sunui
20       Jezui, musu atpirktaiui.
          Liaupse testa šventai dvasei,
          Musu dušu paliksmintaiei.
          Tikra garbe buk venam devui
          Ant visu amžiu amžinoiu.

                                        E 2        Patrem

217

               Patrem letuviškai ant

     notas tos tur giedati, kaip vakiškai giest:
      „Wyr gleuben all an einen Got“. Bet del
     žekieliu pate nota netigieiau pagulditi.


         MEs  ti____kim ijg  ve_na_ji     die__va,


        Su____tver__ta___ji     vys_sa    sve__ta


        Jag  ans   mus_su      te__vu     sta__ia,

                                                                 Mus sau

219


        Mus sau už    su__nus  iš__rin_____ka,


        Nar    mus   kiek čie__sa   pe_ne____ti,


        Du_šas,  ku__nus  nar  sau_ga_____ti,


        Nog vi__sa   pik_ta    nar  ap__gin__ti,

                                        E 3                      Vargu

221


       Var_go_su  ir  sil__var_tu__su    pa___dest,


        Ba     a__pe   mus   tur   ru__pes__ti.


         Serk___ti,   iaut, gin           ir         re__da,


       Kiek daik_ta  sa__va    ma_čij     val_da.

223

     Mes tikim ijng Jesu Christusa,
          Dieva venatiji sunu,
          Kurs amžins est su tevu,
          Mače, garbe ligus est dievui.
5        Iš Marias, čistas pannas,
          Gimes esti žmagus tikras
          Jr iš malanes sava teisei
          Už mus grešnus pražuvusioius
          Nomires est ant križaus
10       Jr deivistos sava mače
          Jš nomirusiuiu kiele.

     Mes tikim ig dvase šventąie,
          Dieva traiče venatije,
          Ba silvartigus mus ligksmin,
15       Malanes jis sava mums nešikšt.
          Visa verna krikščianiste
          Tur stiprei sava sargiba.
          Čia greku mums dost atleidima,
          Jš amžinas mukas ižgana
20       Jr pa karčias musu smertes
          Amžinai dąngui busim
          Jr tę su iu mes karaliausim.
                         Amen.
                                       E 4.         Giesme

225

               Giesme ape berneli Jesu,
          kurę giest dienasu Christaus užgimi-
               ma pagal suguldima senaia ant
                  notas: „Dies est laetitiae“.
          ,,Der tag der ist so freueden reich“.


            BEr_ne__lis   gi_me   mu_mus     Jš   gi
            Kaip ra__že   ir   le__li___ja,       ste_bisi


          pan_nas   čis___tas,       Ber_ne    lis esti
          vi___sas   sve__tas.


         div____nas,  es__ti   tik_ras die_____vas,

                                                                      Esti

227


          Es__ti   žma_gaus pil____nas,     Dei_vi_


           ste_ie    am__ži__nas,    Žma_gis_te__ie


      smer_tel_nas – Pa_nas Je_sus Chris___tus.

     Gražus esti bernelis, žedi kaip lelia, ne-
          šaia ji ant rąnku mergaite Maria, žin-
          de ji panna čista, peneia karaličia iž-
          gi dąngaus pena. Roža esti Jezus Chri-
          stus, lelia esti Maria, abu žiedu dąngui.

                                        E 5                 Angelai

229

     Angelai pemenimus pasakie linksmibe,
          kaip panas Jesus Christus dos mumus
          druktibe. Ateidamij angelai giedaia
          liksma giesme ant maža bernelia, edža-
5        su pagulditą, mumus nog dąngaus do-
          ta iš malanes dieva.

     Atminki, pane Jesau, kaip essi gimditas
          nogi pannas Marias ant vissu link-
          smibiu. Sunau dieva vernasis, šemu
10       svetui dotasis ant išvadavima,
          saldžiauses pane Jesau, miliauses pane
          deve, susimilk ant musu.

     Melskieg didis ir mažas pana Jesu Chri-
          stu, idant mus apteisintu per sava tei-
15       sibe. Malanus esti Jesus, esti malanes
          pilnas ant žmaniu grešnuiu, kure
          gieid ja malanes ižgi visas širdies.

     Garbe buk devui tevui ir ia sunui Je-
          sui, buki čiestis ir garbe devui amži-
20       namui, kaipa buva iš pradžias, taipa
          buk ijr visada ant amžu didžuiu. Liau-
          pse devui dąnguię, mariasu ijr žemesu
          panui Jesui Christui.

                                                            Giesme

231

               Giesme ape svetasti, alba
          Sakramenta altariaus, tatai esti, ape
                 kuna ir kraujij musu pana
                      Jesaus Christaus.

     Jesus Christus unser heyland.


          JE_sus   Chris__tus iš_giel_be_tas mu_su,


    Kur_sai no_mal_de   die__va   te_va nar_su


        Per sa_va    kar_tu      kien__te__ji__ma,

                                                                    Nog

233


    Nog am_ži_nas mu_kas mus iš_giel__be_ia.

     Jdant ta mes vijssi nemirštumbim,
          Dave mums kuna, idant valgitumbim,
          Apslepta ipatine donas,
5        Taip ir gierti vine krauias ia šventas.
     Kurs nar teisei tap stalap prieitij,
          Tas pats save gierai tur išmegintij.
          Kurss nedastainai stalap prižęks,
          Tas už malane smerti amžinā gaus.
10  Tu, žmagau, turi garbinti dieva,
          Jag tave taip gierai jis papeneia
          Jr jag del tava greku didžiu
          Ant smertes biauras dave sava sunu.
     Tu stiprei, žmagau, turi tikieti,
15       Jag tasai penukšlas liganiu esti,
          Kuriu širdis grekais apsvertas
          Jr silvartu sukiu esti apslektas.
     Taip didžias malanes sumilima
          Eška širdis, grekais didei užslekta.
20       Neeik stalap, iei neessi grešnas,
          Jdant negautumbi piktases algas.
                                                           Jesus

235

     Jesus bila: „Grešnij, eikiet manęsp,
          Prileiskiet susimilti mane savęsp.
          Liekariaus sveikims neest reika,
          Ba ia maksla sveikieji tur už ioka.

5   Jei galeiei savy išganity,
          Kam bereiktu man už tave nomirty?
          Tas stals tave netur gielbeti,
          Jei tu pats sau gali sveikata doti.

     Jei tikiesi tu iš širdes visas
10       Jr taip tikrai skielpsi sava nasrais,
          Tada iau gierai priesitaisei
          Jr tu penukšlu duše papeneiei.

     Vaisčaus, žmogau, neturi apleisti,
          Kaltas tu essi artima mileti,
15       Jeib tava gautu padejima,
          Kaip tu pats gavai nog deva teva.“

         
Christe, qui lux es et dies

        CHris_tau,  de_na   es_si    ir  šve_si_be,

                                                               Naktes

237


        Nak__tes    no_dęn_gij    tam__si__be,


        Šve__si___bes  šve__sums tu      es__si,


        Šve__si___be   šven_ta      ap__reiš_ki.

     2. Prašam, šventasis musu vešpatie,
5       Saugak mus šita naktie,
         Testa mums tavyp atilsis,
         Predok pakaiu šas nakties.

     3. Jdant sunkus sapnas neužgrutu,
         Jeib velns mus nesugautu
10      Jr kuns iem ieib neprylieptu,
         Kaltus mus nepadaritu.

239

     4. Akims musu dok mega prejimti,
         Širdij dok tavesp iautety,
         Dešine tava mus teapgin,
         Tarnus tus, kurie tave mijl.

5   5. Apgintaiau, ant musu pavizdiek,
         Nepreteliu musu attremk,
         Redik iau mus tava tarnus,
         Kurius atpirkai per krauius.

     6. Atminkiek iau ant musu, pane,
10      Sylpname musu kune.
         Tu dušas musu apsaugak,
         Jesau, nog musu neatstak.

     7. Tavesp šaukiem nasrais taip ir širdij,
         Jeib mus tu neaplestumbi.
15      Steikies musump ijr netruk,
         Pagalba mums tu pats priedok.

     8. Garbe buk amžinam devui tevui,
         Ja sunui Jesui Christui
         Jr su dvase, sargu dušiu,
20      Ant amžinoiu amžiu. Amen.

                  IŠBRUKTAS KARALIAU-
                  čui per Jana Veinreicha metusu
                     ijr dienaji, kaip ant pradžias
                                knigieliu ijra.

241


 

PAAIŠKINIMAI

KATEKIZMAS

        Pirmas skaičius žymi transliteruoto teksto puslapį, skaičius po kablelio – eilutę; (sl.) – slavizmas; (lot.) – lotynų kalbos.

LIETUVOS BAŽNYČIŲ GANYTOJAMS...

        93, 13–15 kokia nekultūringa ir tamsi... yra mūsų tauta – viena iš vietų, rodančių, kad ir šios lotyniškos prakalbos autorius turėjo būti pats Mažvydas. Vokietis Stafilas vargu ar galėjo taip pasakyti.
                21 ir sek. daugelis dar ir dabar visų akivaizdoje atlieka stabmeldiškas apeigas ir viešai išpažįsta stabmeldystę – plg. 101, 19–22.

KNYGIELES PAČIAS BYLA...

        99, 2 byla – byloja; daug. 3 asm. Manoma, kad čia (taip pat 105, 1) gali būti daiktavardis bylà. Žr. A. Bammesberger. Litauisch byla/bila bei Mažvydas. – „Baltistica“, VII (2), 1971, p. 185–187.
                3 Letuvinikump jr Žemaičiump – į Lietuvius ir Žemaičius. Pašalio einamasis vietininkas. Žr. taip pat 99, 2–3; 103, 7 ir kt.
                13 eit – eina.
                19 milu – dviskaitos galininkas ar vienaskaitos įnagininkas.
        101, 5 preg – prieš.
                8 pažitka (sl.) – naudos (vns. kilm.). Žr. ir 145, 6; manip – manyje. Pašalio esamasis vietininkas. Plg. ir 101, 24; 129, 4 ir kt.
                9 kleidety – klaidžioti, klysti. Dalyvis žr. 103, 15.
                12 amžinasu tamsibesu – amžinose tamsybėse.
Daugiskaitos lokatyvas. Plg. taip pat 129, 6; 159, 15 ir kt.
                13 tadrin – todėl. Plg. 139, 8; 159, 23.
        103, 20 pateriaus – „Tėve mūsų“ maldos. Ta prasme šis žodis vartojamas ir toliau.
                21, 22, 24 biau – ar, gal.
                23 straipsčius – straipsnius, artikulus. Tokia žodžio forma vartojama ir toliau.
                25 Zatagamis (sl.) – tuojau, greitai.
                26 gieresnei – geriau. Panašią prieveiksmio aukštesniojo laipsnio formą žr. 105, 5; 107, 7 ir kt; nent – negu. Žr. 107, 8
        105, 6 žeku – mokinių, padedančių mokytojui ar kunigui mokyti žmones. Žr. 105, 12 ir kt.
                13 kiek nedelias – kiekvieną sekmadienį. Plg. kievaika 105, 25 ir kitus panašius atvejus 107, 11 ir kt.
                15 plebanus (lot.) – klebonus (dgs. gal.).
                17 tygietu – tingėtų.
                19 uredas (sl.) – pareiga, tarnyba. Dažnai vartojamas žodis.
                20 bo (sl.) – nes; žr. 143, 13; ba 145, 10; 147, 1 ir kt.
        107, 6 narsa – smarkumo, rūstybės. Plg. 123, 7.
                9 rąkasn – į rankas. Vidaus einamasis vietininkas. Panašūs atvejai 131, 11; 153, 11.

PYGUS IR TRUMPAS MOKSLAS

        109, 1 pygus – lengvas.
                3 skaititiniu – raidžių.
                10 balsines – balsės. Žr. 111, 2 ir kt.
                12 dvibalsines – dvibalsės.
                18 sąbalsines – priebalsės. Žr. 111, 2 ir kt.
        111, 1 pradestysy – prasideda. Plg. 117, 5; 163, 1.
        115, 17 makitos – mokytojas.
                18 syllaabisaturas (lot.) – skiemenavimo, „slebizavojimo“.
                21–22 nepateikiet, pateikaudame – negaiškit, gaišdami.
                22 netrekiet – neeikvokit, niekais neleiskit.

KATECHISMUSA PRASTY ŽADEI

        117, 8 pavinnas (sl.) – privalo.
                14 Kredo (lot.) – „Tikiu“; tikėjimo išpažinimo pirmasis žodis.
        119, 2 Svetastis (sl.) – šventenybė, sakramentas.
                8 stany (sl.) – luome.
                14–15 naprasnai (sl.) – veltui.
        121, 2–3 švęstumbi – švęstumei. Tariamoji nuosaka su formantu -b-; dažnai vartojama.
                5 Čiastavaki (sl.) – gerbk.
        123, 9 Jšvadu knigasu – Išėjimo knygose. Biblijos dalis.
        125, 9 prasideiase – prasidėjo. Forma su dviguba sangrąžos dalele.
                12 pa Ponskuiu Pilatu – Poncijui Pilotui valdant.
        127, 3 suditu (sl.) – teistų. Siekinys.
                11 liekas – vienuoliktas.
                13 antras liekas – dvyliktas.
                15 živata (sl.) – gyvenimą.
        129, 4  š. Mateiupi – šv. Mate, t. y. Mato evangelijoje.
                11 dodi – duok.
                12 nu – nūnai, dabar.
                13 atleid – atleisk. Plg. 187, 1.
                15 neved – nevesk. Panašios liep. nuosakos formos 187, 1; 191, 10.
        131, 9 tapagaliausiaji galvaji – paskutiniame skyriuje.
                13–14 šventamimpi Markupi – šventajame Morkuje, t. y. švento Morkaus evangelijoje.
                23 dost – duoda. Žr. 225, 18; dosti 133, 4.
        133, 16, 17 ipatineie – pavidale.
        135, 1 Matth 26, Mar. 14, Luc. 22 cap. (lot.) – Mato evangelijos 26-ame, Morkaus 14-ame, Luko 22-ame skyriuje.
                12–13 pavečieres (sl.) – po vakarienės.
                13 kilika (lot.) – kieliką; bažnytinė taurė vynui.
        137, 7 Pavilas 1. Korin, 11 kapi. – Pauliaus 1-ojo laiško korintiečiams 11 skyriuje.
                13 atpent – vėl, atgal. Žr. 151, 13.
                14 pripravies (sl.) – prisirengęs, prisitaisęs.
        139, 4 negadnai (sl.) – nevertai, netinkamai.
                19. Matth. 16 (lot.) – Mato evangelijos 16-ame skyriuje.
        141, 1 Janas 20 – Jono evangelijos 20 skyrius.
                4 notversit, notverti bus – sulaikysit, sulaikyti bus.
                7 biskupa (sl.) – vyskupo.
                8  S.  P.  I. Thimo. (lot.) – šventas Paulius I-ojo laiško Timotiejui 3-iame skyriuje.
                12 trezvas (sl.) – blaivus.
                14 zbradnius (sl.) – piktadarys.
                15 ziska (sl.) – naudos, pelno.
                17 mačeie (sl.) – valdžioje, galioje. Žr. 145, 18 ir kt. Originalo cz galėjo būti tariama ir kaip mūsų c.
                18 vežlibijmu (sl.) – dorumu.
                20 ieib – jei, kad.
        143, 3 1. Timoth. 3 (lot.) – Pauliaus 1-ojo laiško Timotiejui 3-iame skyriuje.
                6 samniene (sl.) – sąžine (vns. įnag.).
                9–10 nepatvaraiančias (sl.) – nešmeižiančias.
                11 Kaplanai (sl.) – pagalbiniai kunigai; testa – testovi, tebūna. Žr. 217, 17, 21.
                15 pateme – pačiame.
                18  1. Korintump. 9 – Pauliaus 1-ojo laiško korintiečiams 9-ame skyriuje.
                21 Galatump. 6 – Pauliaus laiško galatams 6-ame skyriuje.
                22 Tepridosti – tesuteikia.
        145, 1 Židump 13 – Pauliaus laiško žydams 13-as skyrius.
                7  1. Timo. 5 – Pauliaus laiško Timotiejui 5-tas skyrius.
                9 čiestis (sl.) – garbės (vns. kilm.).
                17 Rimianiump 13 – Pauliaus laiško romiečiams 13-as skyrius.
                23 betaigi – bet. Plg. 147, 2; 155, 21 ir kt.
        147, 5 abavem (sl.) – nes.
                6–7 biakiese – bijokis.
                10, 24  1. Petra 2 – Petro 1-ojo laiško 2-as skyrius.
                11–12 Padotyjy, alba Veldamai – valdiniai.
                12 skiel – yra skolingi. Žr. 153, 17; 155, 14.
                13 Rom 13 (lot.) – Pauliaus laiško romiečiams 13-tas skyrius.
                16 dostat – duodat.
                18 dony (sl.) – duoklę.
                21 ne šlaka – nė trupučio.
        149, 4  1. Petr. 3 cap. (lot.) – Petro pirmojo laiško 3-ias skyrius.
                7–8 sątievąnems – paveldėtojoms.
                10 Efes. 6 galvaie – Pauliaus laiško efesiečiams 6-me skyriuje. Tačiau pagal naujesnius leidimus cituojami žodžiai yra to laiško 5-ame skyriuje.
                22  S. P. Collo. 2 cap. (lot.) – šventas Paulius laiško kolosiečiams 2-ame skyriuje. Naujesniuose leidimuose ta vieta yra 3-iame skyriuje.
        151, 2 Efesumpi, 5 galvaji – Pauliaus laiško efesiečiams 5-ame skyriuje.
                11  1. Petr. 3– Petro pirmojo laiško 3-iame skyriuje.
                15 dabaiesy (sl.) – saugojasi, žiūri.
                16 bursima (sl.) – bendravimo.
                19 plašču (sl.) – drabužių.
                22 spakailiva (sl.) – rami.
        153, 2–3 nosytikiedamas – turėdamas viltį.
                6 staiatese – darotės, tampate.
                7 nenositrimstat – nesibaiminat.
                10, 19 Ef. 6 – Pauliaus laiško efesiečiams 6-asis skyrius.
                13 per... iškaznima (sl.) – per pamokymą.
                13–14 Kollosensumpi 6 galvaie – Pauliaus laiško kolosiečiams 6-me skyriuje. Tačiau faktiškai tie žodžiai duodami 3-iame skyriuje.
        155, 3 Collo. 4 (lot.) – Pauliaus laiško kolosiečiams 4-asis skyrius.
                11 netur pavyzdžia ant veidu – nedaro skirtumo tarp asmenų.
                16 Efe. 6 galvaie – Pauliaus laiško efesiečiams 6-aja-me skyriuje.
                20–21 p a s s i m e k t i – Įsiteikti, rodyti palankumą.
        157, 2 narinti – nors.
                4 Titapi 11 galvaji – Pauliaus laiško Titui 11-ajame skyriuje. Matyt, spaudos klaida, nes cituojami žodžiai yra 2-ajame skyriuje. Iš to paties skyriaus (ne iš 11-ojo, kaip pažymėta) imtas žemiau einąs tekstas „Uredas sennu viru...“ ir „Uredas vetušu...“.
                6 pamegdamij – įtikdami, patikdami. Žr. ir 159, 13.
                10 apgražintu – papuoštų.
                24 ramijmapi pryversti – romumo išmokyti (gr. sōfronidzein).
        159, 7 Timot.  5 – Pauliaus pirmo laiško Timotiejui 5-asis skyrius.
                9–10 nepočius – vaikaičius, anūkus.
                20 Leviti.  19. (lot.) – Levitų (kunigų) knygų 19-tasis skyrius; Rom. 13. – Pauliaus laiško romiečiams 13-tasis skyrius. Cituojama ištisai pagal Pauliaus laišką, nors jis pažymėtas antruoju.
        161, 1  1. Tim. 11 – Pauliaus pirmo laiško Timotiejui 11-tasis skyrius, faktiškai 2-asis skyrius. Spaudos klaida.
                2, 5, 8 upaminaiu, upaminajimas (sl.) – raginu, raginimas.
                3 ingistajimas – kreipimasis dėkojant, pamaldos (gr. enteúxeis).
                13 iš kazanes (sl.) – iš pamokslo.

PRADESTYSE GIESSMES ŠVĘNTAS

        162, 4–5 „O Anno pany sslachetna spokolenia etc“ (lenk.) – „Šventoji moterie Ona, kilnių tėvų dukterie ir t. t.“
        164 Pirmoje iš viršaus penklinėje kitaip, negu J. Gerulio perspaude; do čia yra „brevis“ (pusinė), o ne „semibrevis“ (ketvirtinė) nata. Tos pačios penklinės paskutinė „semibrevis“ (ketvirtinė), atrodo, turi būti sekančios penklinės pirmoji nata. Matyt, spaudos klaida. J. Gerulio perspaude vietoje jos yra tąsos ženklas (kustodas). Paskutinėje penklinėje taip pat do, o ne si (si J. Gerulio perspaude) .
        169, 7 „Po prosmi swietego ducha“ (lenk.) – „Paprašykime šventosios dvasios“. Sekančioje eilutėje – tas pat vokiečių kalba.
                14 Paprašaim – paprašykime.
                20 jeib – kad, jei, jeigu. Žr. ir 171, 6; 179, 7.
        173, 5 laska (sl.) – malonėje.
                16 traičie (sl.) – trejybėje. Originalo cz galėjo būti tariama ir kaip mūsų c.
        175, 2  „Veni, creator spiritus“ (lot.) – „Ateik, šventoji dvasia sutvertoja“. Sekančioje eilutėje – tas pat vokiečių kalba.
                4–8 Pirmoje penklinėje trūksta menzūros („takto“) ženklo. Transnotuotame tekste duodama analogiškai, kaip yra ankstesnėse giesmėse.
        177, 6 ūmus (sl.) – protus (dgs. gal.).
                14 buklistes – gudrumo, klastos, vyliaus.
        179, 17  „Oratio dominica“ (lot.) – „Viešpaties malda“; 18 „Vater unser“ (vok.) – „Tėve mūsų“; „Pāteris“ – iš lotyniško tos maldos pavadinimo „Pater noster“.
        181, 24 Nasrais – burna, lūpomis.
        183, 2 Daukkssink – daugink.
                5 nemirštumbim – neužmirštume.
                17 katus (sl.) – budelius.
        185, 5 sukibesu – sunkybėse.
                11 dachadu (sl.) – naudos, pajamų.
                12 bludu (sl.) – klaidą.
                15 vežlibu (sl). – doru.
                17 Ved (sl.) – juk. Plg. ir 187, 5 ir kt.
                18 rika – rinko.
        191, 3 dąnguiesis – danguje esąs, dangaus. Sekančios eilutės vokiškas tekstas atitinka lietuviškąjį.
                10 Išklausai – išklausyk.
                18 čiarta (sl.) – velnio; zdradas (sl.) – apgavystės (vns. kilm.); kytresia (sl.) – gudrybės, vyliaus.
        193, 7 vačiu – vočių.
                8 naglas (sl.) – staigios (vns. kilm.).
                24 vaisčiu – vaisių.
        195, 12 kraus – kraujas.
                19 miera – taiką.
        197, 4 paniste (sl.) – viešpatystę.
                19 vaisčiu sukingas – nėščias.
                21 Pašak – padėk, pagelbėk.
                23 sveikink – daryk sveikus.
        199, 3 temčias (sl.) – kalėjimo.
                4 rijšius – pančius.
                14 sąnčius – esančius.
        201, 14 „Benedic, anima mea, domino“ (lot.) – „Šlovink, siela mano, viešpatį“. Sekančioje eilutėje – tas pat vokiečių kalba.
        203, 25 apgintas – apgintojas.
        205, 24 pakarnei (sl.) – nuolankiai.
        207, 18 esme – esame.
                21 ves – vėjas.
        209, 3 turtinase – turtėja. Originalo „tultinase“, matyt, spaudos klaida.
                7 silijy (sl.) – galingieji.
                14 „Misere[re] mei, Deus, secundum magnam...“ (lot.) – „Pasigailėk manęs, dieve, pagal savo didžią...“. Sekančioje eilutėje – tas pat vokiečių kalba.
        215, 3 pregtam – prie to, be to.
                11 Apšliek – apšlakstyk; jzapu – yzopu. Biblinė žolė, vartojama šlakstymui.
                17 nepavizdek – nepažiūrėk.
        217, 9 Paklanu (sl.) – nusilenkimų.
                13 afferas (sl.) – aukas.
                21 Liaupse – pagyrimas, garbė.
        219, 1 Patrem (lot.) – tėvą... Tikėjimo išpažinimo pirmas žodis.
                3 ,,Wyr gleuben all an einen Got“ (vok.) – „Mes tikime visi į vieną dievą“.
                4 pate – pačią.
        223, 6 padest – padeda.
        227, 4 „Dies est laetitiae“ (lot.) – „Štai diena linksmybės“. Sekančioje eilutėje – tas pat vokiečių kalba.
        231, 13 Melskieg – melski gi.
        233, 5 „Jesus Christus unser heyland“ (vok.) – „Jėzus Kristus mūsų išganytojas“.
                11 išgielbetas – išgelbėtojas.
                17 narsu – rūstų, smarkų.
        235, 15 penukšlas – penas, maistas.
        237, 3 Liekariaus (sl.) – gydytojo; reika – reikalas.
                14 Kaltas tu essi – tu privalai.
        241, 5 pavizdiek – pažiūrėk.
                15 Steikies – skubėk.


Martynas Mažvydas. Pirmoji Lietuviška knyga, tekstą ir komentarus paruošė M. Ročka, Vilnius: Vaga, 1974, p. 84–241, 335–342.