Seniausias lietuviškas tekstas

Vilniaus vyskupystės poteriai (XVI a. I ketvirtis)
Įrašas lotyniškos knygos “Tractatus sacerdotalis” (Strasbūras, 1503) paskutiniame puslapyje (Vilniaus universiteto biblioteka)

Tractatus sacerdotalis 1503 (VUB)

Originalus tekstas

Perraša šių dienų rašyba

Viešpaties malda

Teve mvſu kuriſ eſi Dangwaſu ſzvÿſkiſi vardaſ tava athaÿki tava karaliſtÿa buki thava vala kaÿp dvngvÿ theÿp ſzamÿaÿ. Dvanv mvſu viſu dzenv dvaki mvmvſ nv ÿr athlaÿſki mvmvſ mvſu kaltheſ kaÿp ÿr meſ athlyaÿdzame mvſu kalczÿemvſ nÿevÿaſki mvſu ſzalanv ale mvſ gÿalbÿaki nvagi viſa piktha amen.

Tēve mūsų, kuris esi danguosu. Švįskisi vardas Tavā. Ataiki Tavā karalystē. Būki Tavā valia kaip dunguj, teip žamēj. Duonų mūsų visų dzienų duoki mumus nū ir atlaiski mumus mūsų kaltes, kaip ir mes atleidzame mūsų kalciemus. Neveski mūsų žalānu, ale mus gelbēki nuogi visā piktā. Amen.

Angelo pasveikinimas

Swÿeÿka maria mÿlyſtaſ pÿlna dzevaſ ſvthavimÿ pagirtha thv tharpu matherv ÿr pagirthaſ gimiſ ſzÿvatha thava ÿeſus chriſtus.

Sveika, Marija, mylistās pilna. Dzievas su Tavimi. Pagirta Tu tarpu māterų ir pagirtas gymis žyvatā Tavā Jēzus Christus.

Tikėjimo išpažinimas

Czÿkÿv ÿngi dzewa thÿawa viſagalinczi darÿthaÿv Dangawſ ir ſzamÿaſ / ir ingi [išbr.: ſvnv ÿa vÿenothuri] yeſu kriſtu ſvnu ÿa vÿenathuri panv mvſu kurÿſ praſidÿaÿſ eſczi ſzwenthv dwaſÿv. gimiſ yſgi mariaſ mergaſ / kinthiſ pa panſkvaÿv pilatu / yſzpÿalataſ [viršuj: vſzczÿeſtaſ] alba vſzmuſztaſ anth krÿſzawſ nvmiriſ ÿr pakaſthaſ nvſzÿngi [išbr.: pÿ] peklvaſnv, trÿaczv dzenv kÿalÿſi ÿſzgi nvmirvſÿv / vſzſzÿngi Dangvaſnu [viršuj: anta Dvngu] ſadſzÿ antha Deſzÿnÿaſ dzewa thÿava viſagalincza / nvagi thi athaÿſ [išbr.: ſvdſz] ſvdzÿthv giva* ÿr nvmiruſÿv. czÿkÿv yngi dvaſÿv ſzventhv / ſzwenthv baſznÿczv krÿkſzczanÿv – ſzwenthvÿv Drawgiſti athleÿdzÿmv grechv / kvnv ÿſgi nvmirvſyv kyalÿmv / pa ſmerczi amſzÿv** ſzÿvanthv.

Cikiu ingi Dzievą Tēvą visagalincį, Darytājų dangaus ir žamēs. Ir ingi Jēzų Kristų, Sūnų jā vienatūrį, Pānų mūsų, kuris prasidējįs esci Šventu Dvasiu. Gimįs išgi Marijās Mergās. Kintįs pā Pānskuoju Pilātu. Išpēlātas (išciestas) arba užmuštas ant kryžaus, numirįs ir pakastas. Nužingi pekluosnu. Trecių dzienų kēlēsi išgi numirusių. Užžingi danguosnu (anta dungų), sādzi anta dešnēs Dzieva Tēva visagalincia. Nuogi tį atais sūdzytų gyvų ir numirusių. Cikiu ingi Dvasių Šventų, šventų Bažnyčių krikščiānių, šventųjų draugystį, atleidzimų griechų, kūnų išgi numirusių kēlimų, pā smerci amžinų žyvatų.

* Klaidingai vietoj giwv.
** Klaidingai vietoj amſzÿnv.

 

Tekstai pagal: Zinkevičius Z. Lietuvių poteriai: kalbos mokslo studija, Vilnius, 2000, p. 71–73.

Faksimilė iš knygos: Vladimirovas L. Knygos istorija. Senovė. Viduramžiai. Renesansas. XVI-XVII amžius, Vilnius, 1979, p. 240-241.