Mes Wladislaus / Ketwirtassis Isch Diewo Malo=
nes / Karalius Lenku / Diddisis Kunigaikschtis Lietuwniku / Guddu / Prusu / Mo=
suriu / Szemaicziu / Inflantůsa / Smolenska / Czernichowa etc. Priegtam ir Schwe=
du / Gothu / bei Wandalu Tewiksztinis Karalius etc.

Kosznam ir wissiemus / buk kokio Stono / Uredo alba Wertybes tie patis ira / ipaczei betaig Waiwadams Mosuriu bei Padleschiu / taip duchaunams kaip swietischkams Senatorams / Urednikams / Starostams alba Uszweisdetojams / taip ir wissokiams Bajorams / priegtam ir wissiems Waldziotojams Miestůsa ir Kiemůsa / Burgmistrams / Rotinikams / Sudziams ir Waitams / alba tu pacziu Wietinikams / ir wissiems minetosa Waiwadistesa Mosuriu bei Padleschiu giwenantiems / kaip parubesziniems ir Susiedams Herczigkystes Prusu / musu wierniems milintiems padonims / musu karalischke malone praneschiam ir szadam : Milimi wiernieghi Waldonai / Perschwiestassis ir aukschtos bei placzios gimmines Kunigaikschtis ir Ponas Jurgis Wilhelmas / Marggrebs Brandenburgischkas / Schwentos Rimianischkos Karalystes wiriausessis Kamarninks / bei Churfirstas / arba Aprinktojas Ciesoriaus / Herczigkis Prusu / Julichu / Stetine / Pamaronu / Kaschubu ir Wandalu etc. etc. Burggrebs Noribergischkas / Kunigaikschtis Rugůsa / Waiwada Markischkas ir Ravenburgischkas / Wieschpats Ravensteinůsa etc. musu labai miletinas Gentis ir Brolis musip diddei passiskundes esti / Jog daug Strielcziu arba Schauditoju / næ adbodami wyno ir kariones / kuri wissiemus swetimosa næ paweltosa Girriosa Ischkados darantiemus / Karalystes ir Szemju wissotimesa prowosa atsudita bei paraschita ira / Herczigkystes Prusu Rubeszius pereit / ir ing Jo Kunigaikschtines Milistos / Herczigkio Prusu patties Girrias ir Schillias Ischbeginei / ir tosa netiktai be skaitlu daug Ælniu ir kittokiu Szweriu nuschauja ir pamusch / bet ir tus / kuriemus Sargybe Girriu bei Medziokliu padůta ir isakkita ira / Smercziop deti tyko / silu priesch jůs stengiassi / ir tus paczius Rasbainiku budu abbelnai uszmuschti ir nuszawinti passidransin ir apsijmma : Kadangi nun suprantam ir numanom / Jog per toki pikta passidransima ne tiktai wissotimis pakajus ne gal ischlaikitas buti ; bet ir suderinimas bei Istatimai / kurus musu ir Jo Ktg. Milistos Waldonai / tarp sawes ik scholei drutai ir twirtai laike / tomi perszengiami ira : Todelei / tiek kas uszgul / reik pamislit / kaipo ir kuru budu toke piktenybe ir sawredyste uszdrausta ir gerin pataisita gal buti. Isch to nun Jo Kunigaikschtine Milista prietelischkai nůg musu prasche / idant Jo Milistai / ir tos paczios Urednikams / schitokius Piktadejus / ipaczei kurie po Jo Kgt. M. Waldybes ira / walna butu persekdineti / sugauti / ir jůs karioti : Mes ant to pagalei musu geria nora ir prieteliste priesch Jo Kgt. Milista ir Schlowinga Pleme Brandenburgischka / taipo ir Bylos tos teisibe ir tiesa padabodami / schitam wieszlibam praschimui pritarrem / ir Jeib schitu Szmoniu toksai sawredischkas passidransimas uszgintas butu / pawelit norejom ; Nesang mes ir nůg tu suraschitu Istatimu / kaipo wis tůsa daiktůsa tarp Perschwiestuju Marggrebu Brandenburgischku ir Waiwadystu diddziůsa Lenkůsa tur laikita buti / kaipo Schitus Perschwiestassis / Dieweje uszmiggesis Nabaschnikas / musu diddei garbintinas Ponas Tewas padares bei ischguldes / ir mes tus paczius atnauginne ir patwirtinne esme / atstoti ne ketam / bet idant tassai Praschimas ischpilditas butu / per schi Parascha pawelijam ir geidziam. Todelei graudinam jus / Milimi wiernieghi padonei / ir drutai prisakom bei liepiam / Idant jus / kadang tarp tu kurie toki gwolta ir abyda daro / daug randami ira / kurie Jo Kgt. M. H. Pr. Szemeje gimme / ir isch te ischbege ira / dabbar betaig Rubesziůsa Karalistes musu paslaptemis laikosi / kiekas kartu jůs tas Girriosa Jo Kgt. M. uszeis / ir Szweriu ieschkinejenczius supras / Schitokius perszengtojus ne tiktai per Rubeszius / ir taipo ir artimosa Waiwadistesa pasekti / witi ir jůs tenai ischklausinet ir jeschkoti ; bet ir jpacziosa Karczemosa / Padwarijosa / Gaspadosa / taip ir Kiemůsa / bei Namůsa Kiemioniu / kurie parubesziůsa giwena / ir kur tokie Nussidetojai nubegti ir passislepti paprate / (bet tacziau su szine Bajoru tu / po kuriu Waldybes atrasti bus) sugauti / apkaldinti / ir ing Jo Kgt. M. H. P. Szeme nuwesti / ir ghiemus pagal pelna sawa alga uszmoketi / nieku budu ne uszgintumbit. Kurie betaig be jokio daboghimo ant kitto / jpaczei musu Waldonai ira / ir Girriosa Jo Kgt. M. Szweriu medinnu schauditi nessibaidosi / ir tatai darridami nutwerti / ir taipo to perszengimo priwesti bus / tus paczius Jus taipojeg turrite pawelit / ir per Rubeszius artimuju Waiwadystu pasekti ir suieschkoti. Kadda nun tie sugauti bus / tadda norim idant ghie ing Warschawa ant darba pillies musu atwesti / arba Waldziotojams bei tikkrai Wiriausybei / kurei priklauso / atroditi / arba negalledami ta pacze weikei prieiti / apkalime palaikiti butu ; Isch Karalistes betaig jůs ischwesti ne pawelijam / bet idant pas tos Wiriausybes / po kurios Waldzios anis sugauti bus / pagalei karalistes paraschitus Istatimus / Jo Kunigaikschtine Milista ir tos paczios Tarnai / del to bilinetu ir Prowos jeschkotu. Ir norime idant tůsa daiktůsa / noris kokiu noris budu / nieks ne apsijmtu schita musu Prisakima paniekinti arba priesch tatai passistengti / bet idant geriaus kosznas kiek jmanas / ir kiekas kartu priwalu ira / Jeib schitokie Piktadejai ir Strielczei ischklausineti ir sugauti butu / padetu ir pagelbedintu / ir kaipo tatai kosznam pagalei wierniste Uredo jo prigul / kittaipo ne ælgtusi / noredams musu kerschta ir baisa karoghima Ischwengti. Ischdůtas Wilne / 22. dienoj Karwelu Menesio / po uszgimmima Christaus 1639. Karalistes musu Lenku scheschtůsa / Schwedu betaig sekmůsa Metůsa.

Wladislaus Karalius

L. S.

Jakubas Maximilians
Fredro Waldziotojas
Kanczlierios.


Faksimilė

Mes Wladislaus Ketwirtassis...

Lietuvos istorijos paminklai : iš Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus rinkinių / sudarytoja Birutė Kulnytė. Vilnius, 1990. Iliustr. 158;
Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams / sudarė P. Pakarklis, redagavo K. Jablonskis. Vilnius, 1960. Įkl. 2 tarp p. 58-59.


1641 metai >>>