Mes Wladislaus Ketwirtasis / iß Diewo Malones Karalius Lenku / didysis Kunigaykßtis
Lietuwosa / Guddůsa / Prusůsa / Mosurůsa / Zemaiczůsa / Inflantůsa / Smalenskoje / ir Czernichawoje
priegtam ir Szwiedu / Gotu bei Wandalu tewiksztinis Karalius.

Praneszam / ir źinne důme wissiemus padraugey / ir koźnam ipaczey / kuriemus toktay źinoti prigul ; Wissu daugiâusey betaig wissiemus Dignitariams / alba wertysteje esantiemus / ir Urednikams / taip Zemesa / kaip Pillisa / ir kittiemus / kurios tiktay wertystes tie patis buti gâl / Kurů budu Czestningi Ponai / wiresn. waldzioghimo Rotininkai Ercikystes Prusu / wardana źemes tos Bajoru / musip daźnay ir didey pasiskunde ira / Jog aniemus nůg parubeźinu Kaiminu ir Susiedu / kaip musu padonu / daug Kriwdos / Ißkados ir per abyda nusidůdasi ir padaroma ira; kůmetu daźnay nekurie ing anu Imenus ir Turtus inbegioy ir instwerźiasi / kurie pleßia / ißteroy ir pagreb; potam ir tu pacziu Padonai / Cziźininkai ir Sluźâuninkai / kurie nůg ju begte pabege / nůg musu Padonu ne wel ißdůdami ; taipo ir nekurie Prusißku Zmoniu / kaczeyg dideje Kunigaykßtysteje Lietuwos ne jokios tur Sodybos / ir tosp ne priklausa / tacziau tenay ing wissokias Karalystes ir Zemiu Prowas / Judicia tribunalitia & terrestria wadinamas paßaukiami / ir pawadinami ; ir kadda ne atteiti ir nesiroda / kaip nepaklusnieghi / ir prieß pasistengentieghi / alba kaipantay kalba / in contumaciam nusudijami ira. Kadangi betaig toktay prieß wissokia teisybe ira ; Todelei nůg jusu wiernystes maloningay norim / ir taipo nusidůti geidziam / idant jus ikki koley taip musu / kaip ir iß Ercikystes Prusu paskirtieghi Dumczei ant Rubeźiu susieisis / pakaghingay ir nurimdami giwêntumbit / ir tokius gwoltawoghimus / jů maźiaus betaig pleßimus ir pagrebimus tolaus darriti ne apsiimtumbit / bet geriaus kiek primanidami wissa proce ane to taisitumbit / idant wis / ir koźnas daiktas / kas Zmonemus / Ercikysteje Prusu giwenantiemus / per abyda ir pagrebima attimta ira / ghiemus weikiaus wel atgraźinta ir ateseta butu : Taipo ir ju pabegtůsus Padonus wel ißdůtumbit / noredami ißwêngti musu Kerßta / ir pagaley jusu kalta Paklusnuma. Ißdůtas Warßawoje / 22. dienoj Menesio piumenes / po uźgimimo Christaus 1641. Karalystes musu Lênku dewintůsa / Szwiedu betaig deßimtůsa metůsa.

Vladislaus Rex.

L. S.

Stanislaus Naruszewic
Notarius.


Faksimilė

Mes Wladislaus Ketwirtasis...

Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams / sudarė P. Pakarklis, redagavo K. Jablonskis. Vilnius, 1960. Įkl. 3 tarp p. 58-59 (fragmentas su lietuvišku tekstu).


<<< 1639 metai